Kort om Bibelns böcker

Bibeln är inte en utan 66 olika böcker, alla med sitt eget innehåll, och ändå sammanhängande. Här följer de i tur och ordning med högst kortfattade sammanställningar om innehållet

 

GAMLA TESTAMENTET

 

Lagen

Första Mosebok – Om alltings början, skapelsen, mänsklighetens historia.

Andra Mosebok – Israels folk lämnar Egypten. De tio budorden. Tabernaklet byggs.

Tredje Mosebok - Lagar om religiösa ceremonier och vardagsliv. Guds helighet

Fjärde Mosebok – Israeliternas fyrtioåriga vandring i Sinaiöknen.

Femte Mosebok – Tal av Moses, att Gud har räddat och välsignat sitt folk

 

De historiska böckerna

Josua – Moses efterträdare. Israels intåg i Kaanan. Förnyelsen av Guds förbund.

Domarboken - Lokala domare i Israel. Tron på Gud håller Israels stammar samman

Rut – En moabitiskt kvinna gifter sig med en israelit. Om förtröstan på Israels Gud

Första Samuelsboken – Uppkallad efter domaren Samuel, Gud tar del i den israelitiska nationens historia.

Andra Samuelsboken – Om Davids regering som kung

Första Konungaboken – Salomo. Nationens delning. Profeter framträder

Andra Konungaboken – De två kungarikenas historia. Jerusalems förstöring genom Nebukadnessar

Första Krönikeboken – Släktregister. Trots olyckorna håller Guds sitt löfte att ta hand om sitt folk.

Andra Krönikeboken – Skriven för israeler som återvände från exilen. Tempelbygget. 

Esra – Judarnas återkomst från fångenskapen i Babel. Esra hjälper till att återupprätta Israels religion

Nehemja – En landsflyktig jude för en grupp israeliter tillbaka till Jerusalem. Att fullständigt förtrösta på Gud.

Ester – En judisk hjältinna räddar israeliterna från utplåning. Purimfesten

 

Vishetslitteraturen

Job – En god man som drabbas av katastrof. Lidandets mening betraktad ur många synvinklar.

Psaltaren – Lovsånger, böner och dikter som framfördes i den israelitiska gudstjänsten.

Ordspråksboken – Vishetslitteratur för ett gott och gudfruktigt liv. Råd från dag till dag

Predikaren – Betraktelse av en människas liv. Iakttagelser, tankar och ordspråk från filosoferna. 

Höga visan – Dikter om kärleken mellan man och kvinna, om lust och glädje

 

Profeterna

Jesaja – talade om Guds makt och gav ett budskap om hopp för hans folk

Jeremia – varnade om Guds straff för avgudadyrkan och synd

Klagovisorna – fem sorgedikter över Jerusalems fall och fångenskapen som följde

Hesekiel – varnade för Guds straffdomar, betonade varje individs ansvar inför Gud. Om hjärtats förvandling.

Daniel – uppmuntrade i en tid av förtryck, gav visioner om framtiden, om världsväldets uppkomst och fall

Hosea – talade mot Israels avgudadyrkan och  trolöshet. Om att vända tillbaka till Gud

Joel - gav bilder av Guds straffdomar för de som inte följer honom. Vända om till Gud.

Amos - fördömde israeliternas religiösa hyckleri, förkunnade rätten att flöda fram

Obadja – angrep edoméernas högmod och profeterade om deras undergång, talade om Israels återkomst till sitt land.

Jona – berättade vad som händer en profet som inte följer Guds order. Visar på Guds kärlek och omsorg

Mika - avslöjade ledarskapets ekonomiska och religiösa bedrägerier. Hopp och Guds fred

Nahum – förkunnar om Nineves fall, gläder sig över Guds straff mot en grym nation

Habackuk – talar om att Gud väntar på den rätta tiden med att straffa alla ogärningsmän

Sefanja – varnade Juda för undergång eftersom de övergett den levande Guden

Haggai – manar folket att fullborda templets återuppbyggnad. Gud skall ge framgång till de som omvänder sig.

Sakarja – talade om Jerusalems återuppbyggnad. Rening av Guds folk och löfte om en kommande Messias

Malaki – påminner om Guds kärlek, om välsignelse till alla som ångrar sig. Tal om en budbärare som ska komma.

 

 

NYA TESTAMENTET

 

Evangelierna

Matteusevangeliet – berättar att Jesus är Messias, världens frälsare. Gamla testamentets löften infrias.

Markusevangeliet - koncentrerar sig på vad Jesus gjorde och var han gick, framställer honom som handlingskraftig.

Lukasevangeliet – beskriver detaljer om Jesus, som Israels och hela världens frälsare

Johannesevangeliet – ägnar sig åt meningen med händelserna, att undren är tecken som visar vem Jesus är.

 

Missionen

Apostlagärningarna – berättar om hur Jesu efterföljare spred det glada budskapet om honom över världen.

 

Breven

Romarbrevet – beskriver Paulus uppfattning om den kristna trons grunder. Våra plikter mot varandra.

Första korintierbrevet – tar upp församlingens centrala problem. Visar på principerna för gudstjänstlivet

Andra korintierbrevet – Paulus kärleksfulla omtanke om församlingen i Korint, hans lidande och tro

Galaterbrevet – om att stå i ett rätt förhållande till Gud. Det nya livet som kristen.

Efesierbrevet – Guds ande verkar i de troende. Att kristna lever i enhet och kärlek

Filipperbrevet – uppmuntran i tron. Att följa Jesu exempel. Glädjen och friden att tro på Jesus

Kolosserbrevet – endast Jesus kan rädda en människa och ge nytt liv. Leva det kristna livet

Första tessalonikerbrevet – uppmaning att ivrigt leva ett liv som behagar Gud. Frågor om Jesu återkomst

Andra tessalonikerbrevet – om att Jesu återkomst föregås av stor ondska. Att hålla fast vid tron.

Första Timoteusbrevet – varningar om falsk undervisning. Hur församlingen ska organiseras och ledas

Andra Timoteusbrevet – att hålla ut som lärare och evangelist. Varningar för meningslösa diskussioner.

Titusbrevet – kristet ledarskap, plikter för medlemmar i församlingen, attityder bland kristna

Filemonbrevet – att förlåta någon och hälsa välkommen

Hebreerbrevet – trosstärkande om Jesus som större än alla andra i Bibeln, försonaren mellan Gud och människa

Första Petrusbrevet – påminnelser om det glada budskapet. Betrakta lidandet som ett trosprov. Tröst

Andra Petrusbrevet – värdet av sann kunskap om Jesus. Falska lärare. Jesu återkomst

Första Johannesbrevet – Uppgörelse gentemot gnostiker. Leva som Jesus levde. Guds barn. Älska varandra.

Andra Johannesbrevet – Maningar att älska varandra. Varning för villolärare

Tredje Johannesbrevet - Varning för en diktator  i församlingen

Jakobsbrevet – Tro och vishet, prövning och festelse, att höra och göra. Behandla andra med respekt.

Judasbrevet – Guds dom över villolärare. Uppmuntran att hålla fast vid tron.

Uppenbarelseboken – Om tidens ände. Satans slutliga nederlag. Himlen och det gudomliga gestaltas. 

 

Text & foto: KG Mattsson

Bibeln - Guds ord förmedlat genom människor