Betyg från artilleriet

 

Studerande Hedengren har vid Kongl Swea Artillerie Regemente denna dag undergått examen uti Arithmetik till och med Enkel Regulade tre med Utmärkta Kunskaper, Practisk Planimetrieefter Wolffs utmärkta, Artillerieenligt Hundbaken, för Artillerie under Officerare med Berömliga och uti Skrifning och Rättstafning med utmärkt färdighet, Hvilket detta till bevis meddelas. 

Stockholm d. 20 Augt. 1831

W Dassau, major, B Munke, Capitaine, O. Falk, t.f. Inform: capit: Fr. Stjernefeldt, Lieutenant

 

 

Expedierat på Regt. Ordres Den 27 Augusti 1831

Rappe, Regts. Adjutant

Wid Kongl Svea Artillerie Regemente som är mig i nåder anförtrodt har jag uppå serom gjord ansökning, härigenom constituerat Studeranden Olof Gabriel Hedengren att tillsVidare förrätta Sergeants tjenst, dock för närvarande och intill dess ledighet yppas, utan lön. Det vederbörande till efterrättelse länder. Till mera visso har jag detta egenhändigt Undertecknat och med Regementets Sigill bekräfTa låtit.

Stockholm den 24de Augusti 1831

J Nygren, Regts Chef, Kungliga Svea Artilleri Regemente

 

Sergeanten wid Kongl Swea Artilleriregemente O. G. Hedengren har denna dag undergått officersexamina i enlighet med hvad derom anbefalles uti det för artilleri Regementernas Informations werk nödigst fortställda Reglemente af d. 18 oct 1830.

De ämnen som tillhöra styckjunkare examen: Berömliga kunskaper

Förmågan att framställa sina tankar på papperet: Utmärkta kunskaper och färdigheter

Historie och Geographie: Berömliga kunskaper

Explication af Franska och Tyska: Berömliga kunskaper

Anitronetik och 2ne gjorda algebra enligt profesor Haersenelfeldt cresen: Berömliga kunskaper

Planimetrie enligt Haersenelfeldt: Berömliga kunskaper

Stockholm d. 1 februari 1832

W. Dassau, Major, A Norbar, kapten, O. Falk, t. f. inf Capit., Joh E Aspling, Inform Offr, A. Engelhardt, Löjtnant