Svensk väckelsehistoria i årtal

 

830

Ansgar införde kristendomen till Sverige

 

1008

Olof Skötkonung döps i Husaby källa, den förste svenske kung som tog dopet och förblev kristen till sin död. Katolicismen får därmed fotfäste i Sverige

 

1527

Gustav Vasa anammar den lutherska läran och gjorde den snabbt till statsreligion. Katolicismen avskaffas

 

1720-tal

Pietismen och herrnhutismen kom till Sverige genom hemvändande karoliner som omvänts under sin fångenskap i Ryssland och Tyskland

 

1808

Genom predikanten  Jacob Otto Hoof spreds den hoofianska väckelsen

 

1815

Svenska Bibelsällskapet grundades

 

1837

Svenska nykterhetssällskapet bildades av Georg Scott med prästen Peter Wiselgren som centralperson.

 

1840

Georg Scott lät bygga Engelska kapellet i Stockholm vilket blev den första frikyrkan i Sverige.

 

1840-tal

Roparrörelsen startar i Mellansverige, främst i Småland, Västergötland, Närke och Vämland

 

1851

Den lågkyrkliga väckelserörelsen låg bakom att Ersta diakonianstalt startade sin verksamhet. Det var dels ett sjukhus för fattiga, dels den första sjuksköterskeskolan i Sverige. Föreståndarinna var Marie Cedershiöld

 

1853

Jönköpings traktatsällskap gav den framväxande väckelsen fastare former. Knut Wilhelm Almquist, väckelsepräst och gift med Charlotta Sandell, äldre syster till sångförfattarinnan Lina Sandell Bergh

Svenska Evangeliska Alliansen började in verksamhet 

Stockholms stadsmission startade av Evangeliska Alliansen avdelning   

 

1855

Riseberga bönhus byggdes, vilket därmed idag är Sverige äldsta  missionshus

 

1856

Evangeliska Fosterlandstiftelsen, EFS, en lågkyrklig rörelse, grundades av prästen Hans Jacob Lundberg i Lindebserg med stöd av väckelsepredikanten och skribenten Cark Olof Rosenius. Syftet var att i en inomkyrklig organisation samla de människor som berörts av väckelsen och därigenom fungera som ett alternativ till den framväxande baptismen.

Jönköpingsposten startades av Herman Hall, en boktryckare som startat ett en mängd krista skrifter, traktater, sånghäften, texter för söndagsskolanm.m.

EFS gav ut boken ”I detta tecken”

 

1857

Svenska baptistsamfundet bildas av Anders Wiberg, f d präst i Svenska kyrkan

EFS  grundade tidningen Budbäraren med Bernhard Wadström som redaktör.

'

 1860

Den första nattvardsföreningen i Sverige bildades på Risberga gård i Fjugesta.  ett initiativ som  övertogs på andra håll i Sverige. Dessa omvadlades dock efterhand till missionsföreningar, för att slutligen bli frikyrkor  som fortlever än idag (2023)

EFS-förlaget gav ut boken var Luthers Kyrkopostilla, vilken kom att ges ut i åtta upplagor och 70 000 exemplar.

 

1861

Lina Sandell anställdes av EFS för att översätta andras verk och göra egna sånger. Hon skrev över 1 700 dikter och psalmer, bland annat några av de mest kända svenska psalmtexterna:  Tryggare kan ingen vara, Blott en dag, Jesus för  världen givuí sitt liv samt Jag kan uicke rlkbna dem alal

EFS styrelse beslöt att starat utlandsmission och grundade året för detta ändamål Johannelunds Missionsinstitut, numera Johanneslunds teologiska högskola

 

1865

EFS sände sina första missionärer, C. J. Carlsson, L. J. Lange och P. E. Kjellberg till Eritrea 

EFS kolportörerna fick rätt att  predika

 

 

1868

De första metodistförsamlingarna grundas . Metodistkyrkan var en frukt av den amerikanska väckelsen och kom till Sverige genom hemvändande sjömän som mött metodismen i amerikanska hamnar

 

1878

Oenighet inom EFS kring innebörden av Jesu  försonon, den Augburgska bekännelsen och den kyrkliga natvardsordningen.Paul Peter Waödenström blev avskedad från sin tjänst som EFS-ombud.

'Svenska Missionsförbundet bildas av Paul Peter Waldenström. Medlemmarna kallades länge för ”waldenströmmare”’

 

1880

Sjundedagsadventisterna grundas av Jonas Persson Rosquist  och Olof Johnson

Den första svenska adventistförsamlingen fanns i Grythyttan 

 

1882

Frälsningsarmén höll sitt första möte i Stockholm under ledning av Hanna Ouchterlony. Hon hade dessförinnan snabbutbildats till frälsningsofficer i England

 

1887

Helgelseförbundet bildades av Edvard Hedin och Carl Johan Axel Kihlstedt under den förta Torpkoferensen

 

 

1889

Lina Sanderl blev redaktör för EFS uppbyggelsetidskrift Barnens vän.

 

1892

Örebromissionen grundades av predikanten John Ongman

 

1894

Fribaptistsamfundet bildades av Helge Åkesson. Starka fästen för rörelsen var Skåne, Gotland och Dalarna    

 

1906

EFS koloprtker började kallas predikanter.

 

1907

Pingströrelsen kom till Sverige efter en väckelse på Azusa Street i los Angeles I  Sverige var det framförallt baptister som blev pingstvänner . Från 1911 kom den unge baptistpastorn Lewi Pethrus allt mer att stå i centrum för rörelsen, och hans församling Filadelfia, Stockholms sjunde baptistförsamling uteslöts ur Baptistsamfundet 1913

 

1911

Efter en lärostrid inm EFS otm principer för bibeltolkning, bildades Missionsällskzpet Bibeltrogna Vänner (MBV) under ledning av Axel B Svensson, förste predikant i Betlehemskyrkan i Stockholm  MBV heter numera Evangelisk Luthers mission - Bibeltrogna Vänner, ELM

 

1919

Svenska Alliansmissionen bildades . Man har rötter tillbaka till Jönköpings traktatsällskap som bilades

 

1943

Den första kvinnliga styrelseledamoten,  Isabella  Stolpe, invalde i EFS styrelse

 

1960

Den första svenska maranataförsamlinge bildas i Örebro. Bland ledarprofilerna fanns Arne Imsen, Donald Bergaård och Målle Lindberg

I slutet av 1960-talet pågick  en bibelsynsdebatt inom EFS,. I samband med att Jihanneslun skulle flytta till Uppsal och inleda ett samarbete med Uppsala univerisitet ansåg rektorn Torsten Nilsson att det var aktuellt att reflektera över den rådande bibelsynen i rörelsen. Nilssons egen metod för att tolka Bibeln kan i efterhand klassas som moderat historisk-kritisk, där han själv ansåg att skriften behövde tolkas kristologiskt och soteriologiskt (ur frälsningsavsikt).

 

1963

EFS tog avstod till den högkyrkliga ämbets- och kyrkosynen som motivering för att inte acceptera kvinnliga präster, där man underströk att det avgörande inte är vem som predikar utan vad som predikas.

 

1967

EFS började ordinera pastorer.tll

 

1977'

EFS gav ut skriften. ”Organisation och bekännelse” redigerad av Karl Axel Lundqvist, (1977)

 

1980

Trosrörelsen kom till Sverige. Ledaren var Ulf Ekman  

EFS-förlaget publicerade under 1980-talet ett antal böcker mot framgångsteologin. Spänningarna som uppstod under den första tiden har dock kommit att avta under 20 år som gick och på vissa håll till försoningsprocesser.

'

1982

EFS gav ut skriften "EFS i demokratins tidevarv: Utvecklingen som inomkyrklig rörelse 1918-1927” Lundqvist, Karl Axel 

'

1984

EFS gav ut skrften ”Spegel för ett Sekel”

 

1987

EFS inledde scoutverksamhet

 

1989 

 EFS  och Svenska började tillsammans utbilda och viga präste och predikantr/pastorer enligt kyrkans ordning. 

 

1990

EFS-tidningen Budbäraren fick sin första kvinnliga chefredaktöa Inga Belani.

 

1992

Vineyard Norden startade i Stockholm 1992 av Hans Sundberg, Hans Johansson och Ted Jeans

 

1994

Fribaptistsamfundet slogs samman med Helgelseförbundet till ett nytt samfund

 

1995

Utsågs Birgutta Eriksson till EFS första kvinnliga ordförande.

 

1997

Fribaptistsamfundet/Helgelseförbundet bildade tillsammans med Örebromissionen samfundet Nybygget kristen samverkan, vilket 2002 ändrade namn till Evangeliska Frikyrkan

 

2000

EFS gav ut skriften ”Med Smak av Nåd”, av red Tomas Nygren

 

2003

EFS gav ut skriften ”Ett utvalt släkte: Väckelse och sekularisering”

EFS börjad aktivt arbeta med nyplanterin av missionsföreningar och EFS-grupper. Nya gemenskaper har bland annat startats i  Uppsala, Hisingen, Timrå och Stockholm

 

2005 

EFS startade barn- och ungdomsförbundet Salt

 

2006

EFS gav ut skriften ”De osedda dagar: Om EFS identitet, framtid och historia”.

 

2008

EFS gav ut skriften ”Från prästvälde till lekmannastyre". Lundqvist, Karl-Axel

 

2009

Stefan Holmström tillträdde som missionsföreståndare I EFS 1 juni

 

2011

EFS gav ut skriften ”Konfessionalitet och medbestämmande. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922.” Larspers, Torbjörn

Metodistkyrkan i  Sverige, Svenska Baptistsamfundet  och Svensk Missionskyrkan bildade gemensamma samfundet Equmeniakyrkan

 

2013

EFS hade 15 000 medlemmar

 

2017

EFS missionsföreståndare blev Kertstin Oderhem

 

2014

Ulf Ekman, ledaren i Livets Ord  lämnade rörelsen och blev katolik  

 

 

Det finns en hel del intressanta rön att hitta bland väckelsens rötter