Tankvärt av Hedengren

"Jag tror mig hafva funnit mycket genom forskningar efter sanningen i religiösa ämnen och dömer nu, som jag hoppas , helt annorlunda om de höga sanningar, som jag sökt förklara efter mitt inskränkta, naturliga förnuft och som jag nu finner stå i så stor strid emot dess gudomliga mening."

                      Olof Gabriel Hedengren i brev till SA Hedlund 12 februari 1854

 

"Jag har under ett helt år arbetat mig in i ämnet, sedan Gud behagat väcka mig till tro på Återlösningens hemlighet och fullt antagande av Bibelordets sanning och Gudomliga ingifvelse och allteftersom deraf uppstått en skön frid i mitt förr så oroliga inre"

                     Olof Gabriel Hedengren i brev till S.A Hedlund 8 september 1854

 

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

                     Olof Gabriel Hedengren i brev till SA Hedlund 24 september 1854

 

"Det är så oändligt lite jag kan verka till medmänniskors sanna väl, ty dertill fodras  att af Guds egen Ande inpreglas i det stenhårda, egenkära, sjelfkloka med ett ord, naturliga hjertat Ordets vikt och sanning. Jag har tyvärr ännu ej kunnat förmärka någon väckelse här, ehuru en och annan börjat komma till någon eftertanke."

                    Olof Gabriel Hedengren i brev till SA Hedlund 20 januari 1855

 

"Huru oändligt mycken förödmjukelse och förkrosselse af vårt eget onda jag måste föregå, innan kärlekens Ande kan inkomma och pånyttföda vårt hjerta."

                     Olof Gabriel Hedengren i brev till HJ Lundborg 10 juni 1856

 

"Mången glädjefull bekantskap bland i grannskapet befintliga trosbröder har det unnats mig att göra, och jag har dervid funnit, huru högt i andlig upplysning och sanna och lefvande tro samt deraf verkadt trosliv dessa djupt fruktade läsare, öfver hvilka jag sjelf förr ansett mig stå, tills jag funnit, huru mycket längre de kommit än jag, och huru de hafva inte annat intresse här i verlden än för Guds rikes tillvext på jorden. Alla de skönaste böcker jag läst har jag fått låna af dessa obetydliga bonddrängar." 

                      Olof Gabriel Hedengren i brev till HJ Lundborg 10 juni 1856

 

"Guds kyrka är en stridande kyrka och måste vara beredd på kamp och strid mot otron och mörkret tills den blir en triumpherande kyrka i evighet."

                      Olof Gabriel Hedengren i brev till HJ Lundborg 10 juni 1856

 

"Det är roligt att få vara med och få draga sitt lilla strå till stacken, ehuru vi behöfva ibland känna Herrens mäktiga hand på oss, då vi börja blifva för ystra och vilja bygga på egen kraft och dervid frestas att glömma, att Gud är den, som verkar både vilja och gärning efter sitt goda behag."

                       Olof Gabriel Hedengren i brev till HJ Lundborg 10 juni 1856

 

"Huru skall man kunna bedja, då själen är i mörker fången? Dock, vi få ju framställa all vår nöd, således äfven den, då vi känna oss döda och oförmögna till brinnande bön, och Herren har lofvadt höra oss. Lofvadt vare hans namn!"

                      Olof Gabriel Hedengren i brev till HJ Lundborg 20 mars 1857

 

"Ja käre vän, vi hafva alla händerna  så fulla med arbete, att vi sannerligen behöfva edra brinnande förböner, om vi någorlunda skola slå oss igenom med all denna myckna säden, som mognar till skörd."

                      Olof Gabriel Hedengren i brev till HJ Lundborg 4 april 1857

 

"Jag har ibland kännt anfäktningar af avund, då jag funnit andra verka kraftigt på min lilla församling, till att inom mig göra jämförelser mellan dem och mig. Då har jag ej haft annan råd än att gå fram till Jesus och bekänna och afbedja den synd, som i mig bor och vill gripa mig fången."

                      Olof Gabriel Hedengren i brev till HJ Lundborg 17 april 1857

 

"Få se hvilka vigtiga händelsedigra tider vi gå till mötes, eftersom Herren lägger så synnerlig vigt på att uppskaka själar ur sin dödssömn just nu och det snart sagdt överallt. Måtte vi begagna dessa dyra nådatillfällen och stärka oss med "det glödbakade brödet", vi veta ej vilken lång och svår väg vi hafvas att vandra."

                     Olof Gabriel Hedengren i i brev till W. Rudin 25 februari 1859

 

"Måtte Herren Jesus, som var mild och ödmjuk af hjärtat gifva mig dessa båda vigtiga egenskaper, så att jag ej går fram i min egen kraftoch söker verka för min egen ära och mitt eget inflytande utan att jag får vara ett ler i Hans hand, som han forma efter sin vilja."

"Måtte Herren få gjuta sin Helig Ande öfver mig, så att mitt hjerta blir mer och mer hans boning, der han ensam får styra och regera samt förstöra alla afgudar, som vilja göra Honom platsen stridig"

"Måtte jag alltid hafva fötterna skodda till fridens evangelium och med lust bära det det ljufliga budskapet till nådehungrande själar och icke med suckan."

                     Olof Gabriel Hedengren i i brev till EFS 2 augusti 1859

 

"All annan frid än den, som evangelium gifver, bortblåses såsom agnar för stormen, då Gud börjar tala till oss i sitt ord och i samvetet." 

"Jag vet att Gud är mäktig att göra det möjligt och lätt, som vi sjelfva tycka vara omöjligt och i högsta grad motbjudande."

"Jag vill ej misströsta om att en dag få den glädjen att se de gåfvor, som Gud dig gifvit af naturen, användas till att kalla otaliga själar till tron den för oss dödade och uppståndne Jesus."

                     Olof Gabriel Hedengren i brev till SA Hedlund 12 maj 1863

 

Text: KG Mattsson