Tidningsklipp när Hedengren blev riksdagsman 

”Hedengren riksdagsman. Om detta wal, som inom Nerike helsats med öfwervägande tillfredsställelse, yttrar Göteborgs-Postens Stockholmsbrefskrivare Göran följande omdöme: ´Att den frimodige brukspatron Hedengren på Riseberga blifwit wald, hedrar lika mycket honom som walmännen. Han är wisserligen ´läsare´, men fullkomligt fri från den egenrättfärdighet, det andliga högmod, som annars utmärker denna sekt. Han är till lynnet excentrisk; men man skall ej hos honom finna skymt af denna krassa egoism, detta anspråk på att blifwa bemärkt, som wanligen framträder hos excentriska personer. Han eger stora kunskaper, är en af wåra utmärktaste landtbrukare, och jag tror, att han blir en af riksdagens inflytelserikaste representanter, då de wiktiga jordbruksfrågorna förekomma.”

Nerikes Allehanda lördag 8 september 1866