Lina Sandell Berg, sångförfattare och god vän

”Till de vackraste dragen i Hedengren personlighet hörde den kristliga ödmjukheten. Oaktat det stora tilloppet av åhörare till hans predikningar, vilket han ju icke kunde undgå att lägga märke till, hade han dock inga höga tankar om sina egna gåvor som andlig talare. Han kunde därför icke heller förmås att uppträda i Stockholm, eller eljest inför en publik med större anspråk. Tvärtom kände han sig ytterst besvärad, om han blev anmodad att hålla t.ex ett festtal, även av andligt innehåll, såsom vid missionsmöten eller dylika särskilda högtidligheter. Han ansåg sig blott kallad att, helst i sitt hem, i bondstugorna och skolsalarna, enfaldigt tala till sina medmenniskor om synd och nåd. Detta var för honom nog.”