Kusken Petterssons minnesbok

Olof Gabriel Hedengren hade en kusk som hette Erik Pettersson. Denne skrev en minnesbok där han bland annat berättar om sin tid på Riseberga.

Erik Pettersson föddes den 13 januari 1806 i Skarby, Hackvads socken. Föräldrarna flyttade 1810 till Brokåsen i Edsberg och år 1826 kom Erik till Riseberga som kusk. Han flyttade 1830 till Edsbergs prästgård men kom tillbaka till Riseberga 1833, då han gifte sig och bodde vid Kärrängen. Erik Pettersson var i tjänst hos arrendator Nils Gustaf Roth till 1840 samt hos Olof Gabriel Hedengren till 1855, då han flyttade till Sörby den 3 maj 1855 och blev bonde.

 

Kusken Erik Petterssons anteckningar ang. Riseberga.

"Till ett minne för ro skull vid Riseberga".

1789

Brann stora byggningen och ladugården vid Riseberga.

1825

Odlades Kärrängen och Munkhagen till åker.

1826

Odlades Botten och Solbergshagen. Planterades ekar i raka linjer i Solbergshagen. Byggdes brygghus och matbod vid Riseberga av sten. Planterades björkar på Västergårdsbacken vid Riseberga.

1827

Planterades björkar jämte vägen från Lagårn norr åt Nyängen.

1828

Odlades Kohagen.

1829

Timrades västra flygeln vid Riseberga på för 6.000 rd.rg.

1830

Den 12 januari dog Brukspatron Olof Hedengren, född 1761. (Olof Gabriels pappa)

1831-33

Byggdes ny lagård av ler och långhalm mellan Ekstolparna vid Riseberga samt ny lagård av ler och långhalm mellan Ekstolparna vid Riseberga.

1832

Odlades Tjurhagen.

1833

Lades en 1/4 i Gysta till Riseberga. Anlades vägen över gruvan över mossen.

1834

Anlades vägen från Klosteråsen till Stäringe över mossen. Var laga skifte i Gysta. Planterades ekar

i hela skogen norr om Riseberga.

1835

Byggdes källaren i Solbergsbacken vid Riseberga. Anlades vägen från Stäringe till Nyängen.

Odlades mossen i Stäringeskogen.

1836

Dog Lars Olsson i Kärrängen, född 1764, han hade varit kusk vid Riseberga i 40 år. 1839 dog hans hustru. Anlades vägen mellan Riseberga och Gysta.

1839

Lades papper (papp) på stalltaket vid Riseberga. Anlades Åsen till Herrgård i Gysta, Rothens arbete.

Anlades Löfsta till herrgård vid Gysta åt änkefru Enhörning.

1840

Tog sonen O.G. Hedengren emot Riseberga. Såldes Ingelstorp från Riseberga, 7.000 rd. Gjordes västra flygeln om invändigt, tapetserades och lades papper på taket. Togs stora byggningen ikull vid Riseberga. Odlades Smedjebacken vid Riseberga. Togs alla ingärdesgårdar bort vid Riseberga. Togs stenmuren bort mellan allén och Munkhagen vid Riseberga. Lades stenmur mellan alhgen och gärdet.

1841

Anlades ny väg från gården rakt söderut genom trädgården vid Riseberga. Odlades Svensbrokärret vid Brokåsen och lades stenmur jämte landsvägen. Uppbyggdes vägen jämte Nyängssjön av sten och diket stensattes framåt ladgårn. Uppbyggdes Kohagsstugan vid Backen av sten. Anlades rak väg mellan Stäringe och Blankholmen. Byggdes iskällare av sten vid Riseberga. Flyttades trädgårdslogen vid Riseberga nerom lagårn och kallas nu västra logen.

1842

Fälldes barrskogen ikull i Talleholmen. Flyttades Mellanlogen, som nu kallas den östra logen. Restes ny klockstapel vid Riseberga. Började det engelska jordbrukningssättet, alla diken lades igen vid Riseberga. Den 12 sept. dog änkefru Hedengren på Riseberga, hon var 56 år 4 mån. 12 d. Den 7 sept. såldes Villingsbergs bruk av Hedengren till löjtnant Hofsten för 75.000 rd.rg. Om hösten sattes ekollon på backen norr om västra flygeln på Riseberga. Blev löjtnant v. Hofsten (Villingsberg) gift med "madamosälla" Broms i Örebro. Odlades mossarna vid Brokåsen.

1843

Togs Nyängen och Kärrängen till ett gärde. Kärrängstorp ödelades. Togs oxlagårn ikull vid Riseberga och flyttades till Vången och timrades lagård av. Den 23 maj dog prostinnan Enhörning, f.v. Hofsten på Löfsta i Knista. Togs lagårdshusen ikull vid Brokåsen och flyttades till Sörstugan. Var det några personer, som gick i landet och predikade och bad att folket skulle omvända sig från synden, de kallade sig "ropare". Arrenderade N.G. Roth bostället Bo i Knista (Roth arrenderade Riseberga 1830-1840). Odlades Västerängen till åker, det var västerlänningar (folk fr. Västergötland) som plöjde upp henne vid Riseberga. I aug. dog kammarherre Nordenfeldt på Björneborg (han hade varit förmyndare för O.G. Hedengren). Odlades västra mossen vid Blankholmen. Planterades ekarna som stå norr om byggningarna vid Riseberga.

1844

Blev O.G. Hedengren gift i Stockholm med "madamosälla" Wigert, 17 år. Den 20 jan. kom hon flyttande till Riseberga. Byggdes östra ändan av lagården av sten vid Riseberga. Gjordes ett torp av en del av Qvisserud. Odlades Kulltorpsängen till åker. Byggdes stenbro på Sandvallsängen. Byggdes en "dagkarlsstuga" på Stäringemossen. Upptogs brunnen vid brygghuset i Riseberga. Köpte inspektor Erland Enhörning Lövsta för 16.000 rd. b:o, 1845 blev Enhörning gift med "madamosälla" Becker, som då ägde 1 hemman Storgården i Edsbergs by. Köptes en "fullblodstjur" till Riseberga, han var en månad gammal, då kostade han 100 rd.rg.

1845

Lades Råntorp till Riseberga. Den 13 maj började man koka sirup av potatis vid Riseberga. Byggdes en källare vid sirupsfabriken. Brändes Kulltorpsängen och råg såddes första. Dito Blankholmens östra mosse. Köptes 20 st. danska kor till Riseberga, priset var 20 rd stycket. Var rågpriset 8-10, 1846 18-20, vete 20, ärtor 18-19, korn 15-17, havre 8-9, potatis 4-5. (allt per tunna). Var det missväxt i Västmanland och Uppland, därför blev det dyrt. Började potatissjukan i Närke och fortfor till 1881.

1846

Blev hela stenhuset färdigt vid Riseberga. Den 14 mars tog Anders Beckman emot torpet vid Värberg. Den 14 mars tog Olof Olsson emot torpet Fallet, slutade 1850. Den 27 mars dog fru Roth på Åsen, 84 år, 9 mån. 16 d. (mor till N.G. Roth). Blev det stamholländeri vid Riseberga med 20 engelska kor och tjurar. Var ko kostade 600 rd. med frakten. Den ena tjuren kostade 1.000 och den andra 600 rd. Den 25 aug. dog hofjunkare Geijerstam på Kroppfjäll. Var det mycket torr sommar och en mild höst.

1847

Den 9 april kom det mekaniska maskineriet igång vid Riseberga, så att de kunde mala havre på kvarn och koka sirup av potatis, men det var ej till någon förtjänst, så det blev upphört därmed. Flyttade Erik Ersson till Snytan som torpare, dog 1883. Flyttade Jon Andersson till Gunsten som torpare. Tog Anders Olsson emot Qvisserudstorpet. Inreddes sädesboden till drängstuga vid Riseberga. Sågades skogen ikull i haget norr om vägen vid Qvisserud. Byggdes ett torpställe på Boo ägor nära intill Högan och Råntorps ägor. Byggdes en benstamp vid Riseberga. Priserna i Örebro: vete 28-30, råg 20-22, ärter 19-20-21, havre 9-10-11, potatis 6-6,24. 1847 var kreaturna dyra: unga hästar 300-400 rd, gamla utlevade 10 rd, ett par oxar 12 qvarter 180-190-200 rd, en god ko 60-70. Byggdes ladugårds-byggningen av sten vid Lövsta i Knista.

1848

Togs Högan under eget bruk till Riseberga. Vart Stäringe rusthåll vakant för för häst och karl för 15 år (från den 14 mars till den 14 mars 1863) med en utgift av 200 rdb:o om året. Sågades kull en del av Gystaskogen på söder ändan intill Qvisseruds gärde. Togs Högan under eget bruk till Riseberga. Tog Lars Persson emot Kulltorp och blev torpare till Riseberga. Den 29 april var det "Reform-middag" i Örebro. Timrades ett nytt stall vid Lövsta i Knista. Timrades en stuga på Storängskullen på Stäringe ägor. Köpte Erland Enhörning en 1/4:del i Edsbergs by av Prosten Morenius för 4.000 rd.rg. Den 11 juli dog Hans Persson i Qvisserud, 63 år. Var priset på torget i Örebro på våren och sommaren: vete 17-18, råg 10-12, ärtor 12-13, havre 4-5 och potatis 5-6 rd pr tunna). Flyttades gamla tröskverket till Stäringe, 1849 var det upplagt och utan verk. Var det lantbruksmöte vid Riseberga. Byggdes ett nytt tröskverk vid Riseberga, och det går med ånga. Byggdes en ny mangårdsbyggning vid Boo i Knista.

Kreaturspriser: unga hästar 200-500 rd, regäla oxar 200-250 (pr par), kor 40-80. Sädespriset (på hösten) Vete 18-20, Råg 9-12, havre 4-5 rd. Odlades Högahagen. Började prosten Norenius odla Storängen vid Edsbergs prästgård. Var det ymnig skörd i Närke. Började stärkelsebruken vid Riseberga. Köpte Severin Wigert (svåger till O.G. Hedengren) Horns herrgård i Södermanland för 72.000 rd rg., såldes sedan 1853.

1849

Den 7 aug. slog åskan ihjäl 2 kor och 1 oxe vid Stäringe i Edsberg. I maj dog Fru Geijerstam på Kroppfjäll. Den 24 juni dog Per Ersson i Råntorp, 68 år, 6 mån. Flyttades Kärringshusen till Kvisserud.

Odlades Kärrängen till åker. Lades tegelrör i dikena vid Riseberga. Var det mycket regnigt i höbärgningen, men det var en mycket vacker skörd. Rågpriset var 9-10-11 hela året, ärtor 12-13, havre 5-6, vete 16-18, potatis 4-5 rd. Den 17 nov. dog urmakareänkan i Nyängen, 84 år 11 mån. Den 24 okt. kom inspektor Wetter till Riseberga.

8501

Den 14 mars började lantbruksskolan vid Riseberga och 3 rättarelärlingar skrevs in. Den 24 oktober kom 6 till och fortfor årligen, 6 ut och 6 kom istället. Skolan var slut den 8 nov. 1855, då den flyttades till Säbylund. Sedan flyttades den till Lund i Hovsta. Sågades en del av skogen ikull vid Snytan på Stäringe ägor. Den 4 maj kom trädgårdsmästare Ölander till Riseberga. Fördes stugan bort vid Brokåsen, så gärdet blev rent. Den 19 juni dog Olof Olsson i Nästorp, född 1784. Gjordes rak väg från Blankholmen, norrut över gärdet. Togs Nästorp under eget bruk under Riseberga. Byggdes en lagård vid Klosterskogen. Kom ett engelskt tröskverk till Hedengren, köpt för 750 rd.rg. Odlades Tallholmarna vid Riseberga. Köpte Artur Wigert (svåger till O.G. Hedengren) en herrgård vid Enköping som hette

Kräga för 60.000 rd.rg. Den 6 aug. dog N D S i Vången, 75 år. Den 18 aug. dog Advokatfiskal Roman i Stockholm (son t. Roman på Bärsta). Byggdes dagsverksstugan sides vid trädgården vid Riseberga.

Byggdes en ny stuga vid Kulltorp, en dito 1859. Odlades ett stycke intill Kärrängen av Gysta Hage.

Gjordes en ny väg från västra flygeln öfver gärdet till "Rogans bro" vid Riseberga. (Roggebron)

Odlades gamla lagårdsbacken vid Riseberga. Byggdes en ny spannmålsbod vid Lövsta i Knista.

Odlades Kohaget vid prostgården i Edsberg.

1851

Den 20 febr. dog D D S i Högan, 74 år, 9 mån. 19 d. Tog Vilhelm Engqvist emot Fallet, flyttade dit den 26 april. Tog rättaren L I S emot Grindstugan. Kom Karl till Klosteråsen och blev rättare. Köpte Petter i Högan gård i Håvesta i Hackva för 3.463 rd. rg. Flyttade O A S ifrån Stäringe till Utsikten. Flyttade A E S till Stäringe. Flyttade Näsens (soldat Näs) boställe från Härvesta ägor till Nästorp under Riseberga. Var det lantmäteri vid Riseberga på alla ägor. Byggdes svinhus av sten vid Riseberga.

Byggdes vid stora byggningen på norra ändan vid Qvisserud till änkehus. Tog rättaren L I S emot torpet Grindstugan. Kom fryksdalingen P O S till Riseberga, 1859 flyttade han till Kulltorp. Var det lantbruksmöte vid Brevens Bruk den 18 aug. Var brukspatron Hedengren utrikes till London och flera städer. Var det en våt sommar, all säden blev mältad, folket blev yra av den dåliga säden. Kom en engelsk såningsmaskin till Riseberga. Grunddikades vid Klosteråsen.

1852

Tog P O S emot ett 1/4 hemman Backen under Riseberga, slutade 1850. Den 3 januari dog fru v Hofsten, f. Broms, på Villingsberg, 29 år, 4 barn. Byggdes stallet vid västra ändan, 15 alnar, vid Riseberga. Dogo makarna Hedengrens alla 4 barn: den 21 mars Sven 7 år, den 22 mars Agnes 4 år, den 8 juli Gunnar Severin, knappt 1 år, och den 12 juli Olof 2 år. Den 30 aug. brann drängstugan vid Riseberga. Köpte Roman (på Bärsta) och Sköldberg (på Berga) Oljebruket i Kvistbro av Karl Ström för 15.000 rd.rg. Var det en torr vår och sommar men en våt höst, en alldeles ovanlig höstflod, så vattnet gick högt över landsvägar och gärden, och upp i husen, mycket blev fördärvat och av det myckna vattnet.

1853

Byggdes ett nytt torkhus vid tegelugnen vid Riseberga. Grunddikades Munkhagen vid Riseberga.

Grunddikades Västerängen vid Riseberga. Var det den 15 juli lantbruksmöte vid Frösvidal. Den 15 aug. var det lantbruksmöte vid Lidköping. Var det en ovanligt torr vår o sommar, litet regn på sommaren o det blev ganska liten skörd, i slutet av sept. var skörd inbärgad.

1854

Blev Brukspatron Hedengren med läsarna och läste bön för sitt folk var afton och morgon.

Grunddikades Botten och Tjurhagen vid Riseberga. Den 14 aug. köpte patron Wigert Värnsta (i Viby) av kapten Hagströmmer för 90.000 rd.rg. med inventarier. Den 17 aug. var det lantbruksmöte vid Yxe i Linde socken. Byggdes östra logen vid på norra ändan och täcktes med spån vid Riseberga. Var det också torr vår på sommarn, en långvarig torka, liten skörd. All säd var inne i augusti månad. Var priset på hösten: vete 18-20, råg 12-14, ärtor 14-16, korn 11-12, havre 6-7-8, potatis 2,24 - 3, lin 5-8-10, smör 26-28 rd. Började brukspatron Hedengren läsa för sitt folk 2 gånger var dag. Kom inspektor Pihl till Riseberga efter Wetter som flyttade till Bärsta den 24/10 1855. Den 4 nov. blev inspektor Wetter gift med mamsell Roman på Bärsta. Den 7 nov. dog Jan Nilsson i Grindsstuga, 68 år. Var det svårt för alla bruk för den stora vattenbristen, de stod nästan överallt med smidet.

1855

Grunddikades Kärrängen vid Riseberga. Flyttade rättareskolan den 8/11 till Säbylund. Den 20 juni dog E E S i Qvisserud, 67 år. Byggdes kyrkan vid Riseberga. Sädespriset i Örebro på våren: vete 30-32, råg 18-20-21, korn 15-16, havre 8-9, potatis 4:24, Brännvin 2:16, Smör 28 rd. Kreaturspriser: oxar 200-300-400-500 pr par. Regäla kor 40-50-60-100-140 rd pr styck. Skänkte O.G. Hedengren på Riseberga två järngrindar till ingången vid klockarebacken i Edsberg.

1856

Sålde brukspatron v Hofsten Yxe och Järle stora och vackra bruk och lantegendomar med inventarier till brukspatronen och riddaren Anders Wedberg i Nora för 280.000 rd. rg. Den 26 febr. blev patron Geijerstam på Körtingsberg gift med fröken Holst på Trystorp. Köpte G. v Hofsten Åkerby egendom av A. Wedberg med inventarier för 185.000. Sålde brukspatron Erland v Hofsten Villingsberg till patron Yngström utan inventarier för 800.000 rd.rg. Köpte brukspatron E v Hofsten herrgården Sund i Nysund för 150.000 rd.rg. Den 27 nov. dog fru Geijerstam f. v Hofsten i Örebro, född på Villingsberg den 25/4 1779.

1857

Den 6 april dog Anna Lisa i Grindstugan.

1858

Den 18 mars dog fru v Hofsten på Övra Östa. Sålde N.G. Roth Övra Gysta till Lars Larsson på Brotorp för 35.000 rd. Sålde N.G. Roth Övra Lanna Bruk för 50.000 rd. till hr Tiderström. 1858 och 1859 gjorde många rika herrar, bönder och handlande konkurs. Sålde Hedengren halva Riseberga med inventarier för 136.000 rd.rg. År 1863 köpte han tillbaka denna del för 140.000 samma mynt.

1859

Köpte Inspektor Roman på Bärsta egendomen Tjus i Västergötland med inventarier för 140.000 rd. Den såldes sen 1875 för 230.000 rd. Byggdes ett torp vid Kulltorp på norra gärdet.

1860

Var det slut på Erland Enhörnings ärvda förmögenhet, det räckte blott 15 år att ståta med. Sålde Severin Wigert Värnsta för 125.000 rd. med inventarier till major Meurling. Den 18 aug. dog Roman på Bärsta, 53 år.

1861-62

Byggdes ett barnhem vid Riseberga.

1864

Arrenderades Stäringe, Blankholmen, Nästorp, Klosteråsen, Backen och Kulltorp till bönder.

1866

Gjorde Geijerstam på Frösvidal, Lagerhjelm på Lannafors och Löfvenhjelm på Klockhammar komkurs.

1870

Den 17 nov. dog Insp. P.J. Roman på Bärsta, 77 år. Den 6 dec. dog patronen och riksdagsmannen och predikanten på Riseberga av slag, han var född den 14 jan. 1812.

1886

Såldes Riseberga säteri från Hedengrenska namnet. Hedengrenar har varit ägare av Riseberga i 150 år. Stamfadern härstammade från Ugglebo i Värmland.

--------------

Texten hämtad från

Olof S:son Hedengren, se släktgren 9:3:2, efter ett brev från Daniel Harbe, författaren till boken "O.G. Hedengren och Risebergarörelsen", som denne 1960 skickade till Olofs far Sven. Harbes text var en renskrivning av ”Erik Petterssons minnesbok”, tillhörandesläkten Lindholm i Sörby, Edsberg. Olof har i sin tur, för att göra texten ännu mer överskådlig, samlat Risebergakuskens anteckningar årsvis.