Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus

söndag den 18 september hos Astrid Söderquist.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattson, Astrid Söderquist, telefonkontakt med Conny

Boman vid § 9

 

§ 1 Inledning och öppnande

Astrid hälsar välkommen, citerar från C S Lewis bok ”Den djupa glädjen” den 18 september ”

Satan och ängeln Mikael”. Vi samtalar om alla rapporter om ondska och krig i världen.

Händer det mer i vår tid? Eller är mediaflödet så mycket större och snabbare?

Ordförande Lars-Inge Larsson förklarade sedan mötet öppnat.

 

§2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Astrid Söderquist.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa den.

 

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte saknas, genomgång vid nästa möte.

 

§ 5 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport kommer vid nästa styrelsemöte.

 

§ 6 Utvärdering

Sommarmötet den 17 juli var välbesökt, ca 70 personer, god gemenskap och mycket sång.

Nattvard och bön den 31 augusti, ett 40-tal personer sökte sig till det ekumeniska bön- och

nattvardsmötet. Conny Boman höll i ledningen I facklors sken den 7 september. K-G Mattson

berättade om bönhusets historia. Flera sånger från väckelsetiden sjöngs, mer än 200 personer

lyssnade.

 

§ 7 Kulturarvsdagen den 11 september

Lars-Inge Larsson har besökt Skomakarmuseet i Kumla och höll föredrag, ”Från ropare i

Kvistbro till talare på Torp”. Ett 20-tal deltog.

 

§ 8 Kitta och måla fönster

Frågan bordlades till nästa möte.

 

§ 9 Årsmöte 2016

Förslag att årsmötet hålls den 19 november vid Ostbutiken Gårdsmejeri i Granhammar.

För att fatta ett beslut deltog Conny Boman via mobiltelefon.

 

§ 10 Tankar inför sommaren 2017

Vi samtalar om att planera för en offentlig samling varje månad under sommaren 2017.

Frågan återkommer vid nästa möte.

 

§ 11 Utflykt till Julita gård

Frågan återkommer på nästa möte.

 

§ 12 Övriga frågor

Lars-Inge Larsson kommer att medverka och berätta om Hedengren den 7 december i

Godegårds församlingshem.

Eventuellt tryckning av ”Ändans tid” skriven av Olof G. Hedengren,

Beslut att K-G efterforskar vad kostnaden blir.

 

§ 13 Nästa möte

Att planera inför årsmötet, vi träffas den 10 oktober, hos Jonathan eller hos K-G.

 

§ 14 avslutning

Ordförande avslutade mötet.

 

Vid protokollet                Ordförande

 Astrid Söderquist                Lars-Inge Larsson