Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus måndagen

9 maj 2016 kl. 20-20.45 vid städkväll i bönhuset.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Mari Arvidsson, Astrid Söderquist och

Conny Boman.

 

§ 1 Inledning och öppnande

Efter att ha städat i bönhuset ca 2 timmar inleddes ett styrelsemöte. Ordförande Lars-Inge

Larsson förklarade mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Möte med Urban Bergström på Riseberga om bönhuset

Vi hade under kvällen ett möte med Urban Bergström där vi framför allt samtalade om

ansvarsfrågan för Riseberga bönhus. Urban hade haft kontakt med Länsstyrelsen och fått fram

att det är han som är ansvarig, men att en uppgörelse funnits tidigare att Intresseföreningen

utför mindre reparationer och målning.

Beslut att vi fortsätter med en sådan uppgörelse och att vi från fall till fall får samtala och

komma överens med Urban om utförandet.

Det som är aktuellt nu i sommar är att kitta och måla fönster, samt måla dörrarna. Vi var

överens med Urban om att vi i föreningen ansvarar för detta.

Beslut att Conny tar fram externt pris till nästa möte på utförande av kittning och målning.

Även beslut att vi tar upp en kollekt vid mötet 7 augusti till dessa kostnader.

 

§ 5 Konsert med Anna Stadling 29 maj

Vi gick igenom vem som gör vad i samband med konserten 29 maj i bönhuset.

Jonatan ansvarar för affischering och försäljning biljetter, samt att det fungerar med el och

ljud. Britt-Mari och Astrid handlar det som behövs till grillning och fika i pausen. Conny fixar

grill, bord och ev. tält vid behov.

Vi tar alla med 2 kannor kaffe. Alla närvarande kan ställa upp och jobba praktiskt.

 

§ 6 Toalett

Beslut att Lars-Inge kollar upp pris för en toalett vid arrangemangen 29 maj, 17 juli och 7

augusti.

 

§ 7 Ekonomi

Conny tipsade om att föreningar i Lekeberg kan söka bidrag hos kommunen på 5.000 kr.

Beslut att ansöka om detta bidrag, samt även att söka bidrag hos Lekebergs Sparbank.

Vi har nu ett swishnummer – 1230244202.

 

§ 8 Övrigt, samt nästa styrelsemöte

Det blir Bön för Sverige i bönhuset på Nationaldagen 6 juni kl. 17.30. Församlingarna i

Lekeberg ansvarar.

K-G rapporterade att han lagt 100 ex. av ”Bönhusbroschyrer” i bönhuset.

Beslut att nästa styrelsemöte blir hos Britt-Marie måndag 13 juni kl. 19.00

 

§ 9 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och vi intog medhavt fika.

 

Vid protokollet             Ordförande

Conny Boman                  Lars-Inge Larsson