Protokoll fört vid årsmöte i Intresseföreningen för Riseberga bönhus lördagen

21 november 2015, kl. 16-18 i Fylstakyrkan i Kumla.

 

Årsmötet inleddes 16.00 med ett teatercafé där Lars-Inge Larsson framförde en monolog om

den riksbekante Karl Viktorsson under rubriken ”Fjugestaprofeten – en fredens förkämpe”.

Årsmötesförhandlingarna började 17.00. Fika med risebergatårta serverades.

 

§ 1 Välkomna

Ordförande Lars-Inge Larsson hälsade 12 medlemmar välkomna.

 

§ 2 Årsmötet öppnas

Ordförande förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 3 Årsmötet utlyst på rätt sätt

Ordförande redogjorde för hur kallelse gått till. Årsmötet godkände kallelsen till årsmötet.

 

§ 4 Föredragningslistan godkänns

Ordförande redogjorde för föredragningslistan. Den godkändes av årsmötet.

 

§ 5 Val av mötesfunktionärer

a) Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Inge Larsson.

b) Till vice ordförande valdes Roland Andersson.

c) Till sekreterare valdes Conny Boman.

d) Till justeringspersoner valdes Astrid Söderquist och Görgen Hägglund.

e) Till referent valdes K-G Mattsson.

 

§ 6 Hälsning och tack

Ett tack har kommit från Carl-Erik Sahlberg för gåvan, som samlades in vid sommarmötet 19

juli, till hans arbete med ett barnhem i Tanzania.

Beslut att ordförande, vid lämpligt tillfälle, framför ett tack till familjen Bergström på

Riseberga.

 

§ 7 Årsberättelse 2014-2015

Ordförande läste upp årsberättelsen. Årsmötet konstaterade att det varit ett händelserikt år.

Beslut att godkänna årsberättelsen.

 

§ 8 Kassarapport, balansräkning 2014-2015

Kassören Mats Jerlström kunde inte närvara, så revisor Rune Brandes föredrog den

ekonomiska berättelsen. Resultatet för verksamhetsåret blev ett minus på 3.068 kr.

Beslut att godkänna den ekonomiska redogörelsen.

 

§ 9 Revisionsberättelse

Revisor Samuel Eriksson läste upp revisionsberättelsen för tiden 2014-11- 01 till 2015-10- 31.

Vice ordförande Roland Andersson tog över klubban.

Beslut att fastställa resultat- och balansräkning.

 

§ 10 Ansvarsfrihet

Vice ordförande Roland Andersson frågade årsmötet om man i enlighet med revisorernas

förslag kan bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Årsmötet beslutar i enlighet med detta.

 

§ 11 Tack

Vice ordförande Roland Andersson tackade Lars-Inge Larsson och övriga styrelsen för ett

gott arbete under verksamhetsåret 2014-2015.

 

§ 12 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Årsmöte beslutar om oförändrat antal. Det vill säga ordförande plus 6 ordinarie ledamöter,

samt en kassör utanför styrelsen.

 

§ 13 Val av ordförande

Valberedningen föreslog omval av Lars-Inge Larsson på 1 år.

Beslut i enlighet med förslaget.

 

§ 14 Val av styrelse för två år

Valberedningen föreslog omval till styrelsen, för två år, av Jonatan Lindner, Lars-Axel

Nordell och Astrid Söderquist.

Beslut i enlighet med förslaget.

Kvarstående till 2016 är Britt-Marie Arvidsson, Conny Boman och K-G Mattsson.

 

§ 15 Val av kassör på 1 år

Valberedningen föreslog omval av Mats Jerlström, som kassör utanför styrelsen, på ett år.

Beslut i enlighet med förslaget.

 

§ 16 Val av firmatecknare

Årsmötet beslutade att ge fullmakt till ordförande Lars-Inge Larsson och kassör Mats

Jerlström att var för sig teckna firman i post och bank, bg 5230-1785 och konto i Lekebergs

Sparbank, 8164-6 4202359-8, samt till Lars-Inge Larsson att teckna firmans namn på övriga

handlingar.

 

§ 17 Val av revisorer

Valberedningen föreslog omval på Rune Brandes och Samuel Eriksson som ordinarie

revisorer, samt omval på Yngve Nilsson som ersättare. Samtliga på ett år.

Beslut i enlighet med förslaget.

 

§ 18 Val av valberedning

Årsmötet beslutar att omvälja Gudrun Arvidsson och Roland Andersson till valberedning på

ett år, med Gudrun som sammankallande.

 

§ 19 Inriktning på verksamheten 2016

Ordförande föredrog förslag från styrelsen på arrangemang och aktiviteter 2016. Begränsning

till att ha högst en samling/månaden, maj till september. Förslag till aktiviteter, se § 20!

Beslut att godkänna styrelsens förslag till inriktning.

 

§ 20 Planering av verksamheten 2016

Förslag från styrelsen enligt följande:

Ett musikarrangemang i maj-juni. Tankar fanns om Anna Stadling, samt Kapellet.

Sommarmöte 17 juli, eventuellt med Berit Simonsson. Konsert med lokal

sångare/musiker/kör i slutet av augusti. Medverka vid ”I facklors sken” i början av september,

samt ha en ekumenisk bön med nattvard andra onsdagen i september.

Lars-Inge Larsson sa att han gärna gestaltar Hedengren för de som vill boka. Även Jenny

Young Zayed ställer upp vid guidningar om personer och händelser på Riseberga.

Förslag att vid något tillfälle under året anordna en föreläsning i Lekeberg i samarbete med

Västernärkes Hembygdsförening. Ämne skulle vara något från Hedengrens alla intressen och

gärningar.

Beslut att ge styrelsen i uppdrag att ordna verksamheter under 2016 utifrån förslag och tankar

som framfördes.

 

§ 21 Medlemsavgift 2016

Beslut att medlemsavgiften för 2016 blir 100 kr, en ökning från tidigare 50 kr, samt att K-G

Mattson och Conny Boman får i uppdrag att i februari 2016 skicka ett brev till samtliga

medlemmar angående inbetalningen. Som ”morot” kan de som blir medlemmar få 2 st

fikabiljetter á 20 kr vid något av våra arrangemang under året.

 

§ 22 Årsmöte 2016

Förslag att årsmötet blir lördag 19 november i Hovsta. I Hovsta finns anknytning till orgeln

som tidigare funnits i Bönhuset.

Beslut i enlighet med förslaget.

 

§ 23 Övriga frågor

Astrid Söderquist rapporterade att Kräcklingebygdens vänner har en studiecirkel om 17-1800-

talet och tar bl.a upp väckelserörelsen på Riseberga och i Västernärke i mitten av 1800-talet.

De använder då tacksamt vår hemsida att ta fram information och material.

Astrid föreslog att vi skickar en årsberättelse till landshövding Maria Larsson.

Beslut i enlighet med förslaget.

 

§ 24 Årsmötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för deltagandet i årsmötet. Efter bön förklarade han sedan

årsmötet för avslutat.

 

Vid protokollet

Conny Boman, sekreterare

Lars-Inge Larsson, ordförande

Astrid Söderquist, just.person

Görgen Hägglund, just.person