Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus söndagen

18 oktober 2015 kl. 18-20.30 hos K-G Mattsson i Kumla.

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Mari Arvidsson och Conny Boman.

 

§ 1 Inledning och öppnande

K-G Mattsson hälsade välkommen och hade sedan tankar om ”tonen” på Hedengrens möten om det var en mildare ton än vad kanske ”roparna” hade. Säkert handlade det mycket om nåden. Vi hade också lite funderingar kring det organisatoriska på 1850-60-talet om det var Hedengren som bestämde det mesta kring Bönhuset och möten som var där.

Ordförande Lars-Inge Larsson förklarade sedan mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Vi gick igenom protokollet från styrelsemötet på Ugglebo 13 september 2015.

Punkter som ska tas upp finns med på dagordningen.

Protokollet godkändes för justering.

 

§ 5 Ekonomisk rapport

Fanns ingen ny ekonomisk rapport utan det är rapporten från förra mötet som är den senaste.

 

§ 6 Rapporter

Lars-Inge rapporterade om att han varit på Angelgården i Örebro och berättat om Hedengren. Det är ett seniorboende och ca 25 personer deltog i mötet.

Lördag 19 september kom 6-7 personer från Muntzingsläktträffen till Bönhuset. K-G mötte upp och berättade om Hedengren och Muntzing. Släktträffen var i Örebro med ca 200 pers.

Lars-Inge rapporterade att han stängde bönhuset för säsongen 15 oktober. Han konstaterade, genom att läsa gästboken, att många besökt Bönhuset sedan i maj och inte bara vid våra egna arrangemang. Exempelvis var det 250-300 personer som deltog i Svenska Kyrkans gudstjänst i klosterruinen 7 juni och som på grund av blåst fick hållas i Bönhuset.

 

§ 7 Carl Olof Rosenius 200 år sedan han föddes

Vi beslutade att inte göra något speciellt i anledning av att det 2016 är 200 år sedan Carl-Olof Rosenius föddes, mer än att K-G skriver på vår hemsida om detta. Förslag att vi vid sommarmötet 2016 kan sjunga några av hans psalmer. Rosenius var en av grundarna till EFS-rörelsen.

  

§ 8 Ansöka om fana

På nationaldagen 6 juni delar konungen ut fanor till föreningar och organisationer som ansökt om detta. Vi beslutade att ansöka om att få en fana till Riseberga Bönhus. K-G skriver förslag till text i ansökan.

 

§ 9 Anslagstavla, toalett mm vid Bönhuset

Beslutades att vi tar ett samtal med Urban Bergström om eventuella åtgärder vid och kring Bönhuset. Det gäller kittning och målning av fönster, målning av dörrar, uppsättning av anslagstavla och skyltar, samt om toalett mm. Lars-Inge tar kontakt med Urban under tidig vår för att samtala om detta.

 

§ 10 Roparstenen

Beslut att Lars-Inge tar kontakt med Alf Sirsjö, som troligen äger marken vid och kring Roparstenen i Torhyttan. Det gäller ett minnesmärke vid själva stenen och en gångväg genom skogen fram till stenen. Rolf Nordström tyckte detta var en bra idé.

 

§ 11 Verksamhet 2016

Vi samtalade om arrangemang och möten i Bönhuset maj-september 2016. Jonatan har föreslagit att vi ska kolla om Anna Stadling är möjlig att anlita som sångerska vid en konsert i maj-juni. Vi beslutade att fråga henne och att hon kanske kan sjunga tillsammans med Kapellet.

Beslut att sommarmötet blir söndag 17 juli kl. 18.00 och att vi frågar Berit Simonsson eller Anders P. Sjödin om medverkan.

Beslut att fråga Jonatan om en konsert i slutet av augusti med honom och Kapellet liknande den i augusti i år och som var mycket lyckad.

Beslut att vi i september ger möjlighet till ekumenisk bön och nattvard precis som de senaste åren.

Beslut att vi någon gång under året anordnar en föreläsning i Bönhuset eller på annan plats i Lekeberg i samarbete med Västernärkes hembygdsförening. Ämnet skulle vara något från Hedengrens alla intressen och gärningar.

 

§ 12 Årsmöte 2015

Beslut att vi ordnar årsmötet 2015 lördag 21 november kl. 16.00 i Hovsta kyrka och församlingshem. K-G har pratat med Dag Edholm, orgelkännare och Raoul Hjertström Länsstyrelsen om medverkan vid årsmötet där de berättar om och spelar på orgeln i kyrkan som har anknytning till Bönhuset.

Vi avslutar med en helgsmålsbön i kyrkan. kl. 18.00. K-G tar kontakt med berörda och om allt verkar fungera så kallar han till årsmötet. Lars-Inge kontaktar valberedningen.

 

§ 13 Övriga frågor

K-G berättade att det på Uppsala landsarkiv finns en bok ”Kom till Jesus” som skrevs 1860 och har anknytning till EFS och Riseberga. Han fotograferade hela boken och har önskemål om att den kunde skrivas på modern svenska och nytryckas. Fundering på om länets Hembygsförbund kan hjälpa till med översättningen.

 

§ 14 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och K-G bjöd på gott fika.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande              

Conny Boman                                                                Lars-Inge Larsson