Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus söndagen

15 februari kl. 17-19.00 hos Lars-Inge Larsson i Åbytorp.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist,

Lars-Axel Nordell och Conny Boman. Återbud: Jonatan Lindner.

 

§ 1 Inledning och öppnande

Lars-Inge Larsson hälsade välkommen och hade sedan ett inledningsord med bön. Lars-Inge

tog upp om vikten av gemenskap i församlingen att bry sig om varandra och att också kunna

ta emot hjälp. Det är svårare att ta emot än att ge! Hedengren på Riseberga delade med sig till

många av sin tro på Jesus Kristus.

Ordförande förklarade sedan mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Genomgång av årsmötesprotokollet

Vi gick igenom protokollet från årsmötet i Elim Hackvad 16 november 2014.

Punkter som ska tas upp finns med på dagordningen.

 

§ 5 Logotype

Hampus och Olof G Hedengren har gjort ett förslag till logotype. Ingen kostnad för detta.

Enda synpunkten är att ”Intresseföreningen för” skrives lite tydligare.

Beslutades att med ett stort tack till Hedengrens fastställa förslaget till logotype med denna

ändring.

 

§ 6 Städning Bönhuset och öppnande för säsongen

Beslutades att det blir städning i Bönhuset tisdag 5 maj kl. 18.00 och att vi kontaktar

medlemmar om detta.

Beslutades vidare att öppna Bönhuset för besök vecka 14 om vädret tillåter, men annars senast 15 april.

 

§ 7 Besök i Bönhuset

K-G meddelar att det blir ett bröllop i Bönhuset i maj. Han kollar datum. Han berättar

också att det blir en pilgrimsvandring från Viby till Riseberga söndag 14 juni med mässa i

klosterruinen. De vill ha guidning i Bönhuset. K-G återkommer med mer detaljer kring detta.

Lars-Inge meddelade om ett par guidningar i maj. Dels en bussresa från Eskilstuna (John

Rönnebratt) torsdag 21 maj kl. 10 och KFUM-kören, Örebro Pingstdagen 24 maj kl. 15.45.

 

§ 8 Studiecirkel

Vi samtalade om att ordna studiecirklar om Olof G Hedengren. Förutom predikant var han

en jordbruksreformator och reformpolitiker av stora mått, så det finns mycket att studera och

samtala kring från hans liv. Beslutades att Lars-Inge tar kontakt med Studieförbundet Bilda

och ser om de kan hjälpa till att ta fram en studiehandledning.

 

§ 9 Medlemsavgifter

Vi har inte så många betalande medlemmar. Beslutades att K-G och Conny kollar upp vilka som varit medlemmar under de senaste åren och att ett brev går ut till dessa med förfrågan om de vill fortsätta vara medlem. Ett inbetalningskort bifogas så kanske det blir enklare att betala.

 

§ 10 Aktiviteter sommaren 2015

Lars-Inge informerade att en teater ” Hedengren – en banbrytande man” håller på att övas in.

Planeras spelas upp i Bönhuset 26-28 juni och 3-5 juli. Lars-Inge tar kontakt med Bergström.

Omklädningsutrymme, toaletter, tält mm är saker att planera för detta.

Lars-Inge tar kontakt med Jonatan, som inte kunde komma på mötet idag, angående

musikarrangemang i maj och augusti. Vi tar upp detta på nästa möte.

Carl-Erik Sahlberg kommer på sommarmötet söndag 19 juli kl. 18.00. Lars-Inge kollar med

Old Boy ́s om de kan medverka. Insamling till ett barnhem i Tanzania som Carl-Erik och hans

fru arbetar med.

Lars-Inge tar reda på vilken kväll det blir ”I facklors sken” vid Riseberga i början av

september.

Conny Boman meddelar att det blir ett ekumeniskt Nattvardsmöte med bön onsdag

9 september kl. 19.00 i Bönhuset.

 

§ 11 Övriga frågor

Vi samtalade om Roparstenen i Torshyttan och att göra platsen mer känd. Beslutades att

Conny tar reda på vem som är markägare där stigen går fram till Roparstenen, K-G pratar

med Lars Skoghäll på Lekebergs kommun, vad de kan ställa upp med. Kanske kontakten med

Länsstyrelsen!? Lars-Inge pratar med Rolf Nordström som i sin tur kan prata med Alf Sirsjö,

som troligen äger marken där stenen ligger, om vad han tycker om att göra platsen mer känd.

Britt-Marie läser in fakta kring Roparstenens betydelse vid väckelsen i mitten av 1850-talet.

K-G berättade om sitt arbete med Nattvardsättlingar från Nattvardsföreningen på 1860-talet.

Föreningen hade ca 170 medlemmar. K-G har dokumenterat 120 medlemmar i ett häfte på ca

100 sidor. När det är klart vill han att vi trycker upp ett 10-tal. Beslutades enligt detta.

K-G tog också upp angående ett eventuellt nytryck av Hedengrens skrift ”Ändens tid”. Beslut

att vi avvaktar med detta. 

K-G tog också upp om recept på mat och bakverk som Karolina Hedengren skrivit och som

finns på hembygdsmuséet. Vi tar upp vid senare tillfälle om vi ska göra något kring detta.

 

§ 11 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir söndag 12 april kl. 17.00 hos Conny Boman på Ugglebo.

 

§ 12 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och inbjöd till gott fika.

Vid protokollet                  Ordförande

Conny Boman                   Lars-Inge Larsson