Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus sönagen 10 augusti 2014 kl. 18-20.00 hos Conny Boman Ugglebo.

Närvarande: K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist, Jonatan Lindner och Conny Boman. Återbud: Lars-Inge Larsson och Lars-Axel Nordell.

 

§ 1 Inledning och öppnande

Conny Boman hälsade välkommen till Ugglebo och hade sedan ett inledningsord med bön. Då ordförande ej var närvarande förklarade Conny mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Vi gick igenom protokollet från 26 juni 2014. Det godkändes för justering.

 

§ 5 Ekonomisk rapport

Ingen ekonomisk rapport fanns.

 

§ 6 Rapporter

Rapport från Sommarmötet 20 juli. Ett 70-tal personer deltog. K-G filmade hela mötet och

han har lagt ut några läsarsånger på Youtube. Det var endast Conny Boman som vandrade

från Hackvads kyrka till Riseberga. Lars-Inge predikade och Old Boy ́s spelade och sjöng.

Kollekten blev 1.419 kr.

Fredag 11 juli var vi några från styrelsen som besökte Roparstenen i Torhyttan. Vi

rekognoserade i omgivningen och såg var det kunde finnas plats för skylt och parkering, samt

för en gångväg till stenen utan att passera sommarstugan.

Beslut att ta upp detta på nästa styrelsemöte hur vi går vidare, exempelvis samtal med ägaren

till marken och med kommunen och länsstyrelsen.

 

§ 7 Logotype

Inget förslag har kommit in till K-G vad gäller tävlingen om förslag till ny logotype.

Beslut att K-G mailar ut till styrelsen de förslag han hade tidigare och att vi tar upp detta på

nästa möte.

 

§ 8 Konsert 31 augusti

Jonatan rapporterade angående konserten i Bönhuset 31 augusti kl. 18 att förutom han själv

medverkar Joanna Lysén, Per-Emil Jakobsson, Antoni Yammin och Anders Edlund. Förslag

att vi har fri entré, men att vi tar en utgångskollekt. Servering av korv med bröd, dricka och

kaffe med kaka. Astrid och Britt-Marie ansvarar. Vi grillar korven, så Conny ordnar en grill,

samt även ett tält att använda vid behov. Jonatan har bokat ”ljudkillen” Arvid, som får 1.000

kr i ersättning. Jonatan ordnar med affischer och Conny sätter in under det händer idag i NA.

Beslut i enlighet med dessa förslag.

 

§ 9 I facklors sken

Det blir ”I facklors sken” vid Riseberga och Bönhuset, onsdag 3 september. Det blir fackeltåg

kl. 20.00. Riseberga Rediviva anordnar. K-G ansvarar för information om Hedengren vid fikat

i Bönhuset. Även Britt-Marie finns på plats. Lars-Inge är bortrest.

 

§ 10 Ekumenisk bön med nattvard

Conny meddelade att alla församlingar i Lekeberg är inbjudna till ekumenisk bön med

nattvard i Bönhuset onsdag 10 september kl. 19.00. Vi lånar kalken från Västernärkes

hembygdsförening. Den som användes när Nattvardsföreningen hade samlingar i mitten

av 1800-talet. Conny ordnar med präst/pastor till nattvarden och K-G informerar om

Nattvardsföreningen och tar fram sånger till mötet.

Erik Karlsson tillfrågas om att spela på orgeln.

 

§ 11 Kulturvecka i Lekeberg

Vi har fått inbjudan att delta vid Kulturveckan i Lekeberg vecka 42.

Beslut att vi fortsätter att försöka få fram någon känd lokal föreläsare, som kan berätta något

om Hedengrens olika intressen. Kanske kan Lars-Inge eller K-G om Hedengrens betydelse

som jordbruksreformator. Conny kollar med Karin Adolfsson när vårt eventuella program ska

vara klart.

 

§ 12 Övriga frågor

K-G informerade om en nyutkommen bok av författare Olof G Hedengren. En sagolik

berättelse heter boken och handlar om bibeln. K-G har skaffat 2 exemplar, som han

själv och Lars-Inge läst. K-G rekommenderade att vi inte står bakom boken då det är för

liberalteologiskt skrivet.

 

§ 13 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir måndag 22 september kl. 900 endera hos Lars-Axel Nordell,

eller hos Britt-Marie Arvidsson.

 

§ 14 Avslutning

Conny Boman avslutade mötet och inbjöd till fika.

 

Vid protokollet                              Ordförande

Conny Boman                               Conny Boman