Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus torsdagen 26 juni 2014 kl. 17-19.00 på ”Fyra systrar” i Mullhyttan.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist,

Jonatan Lindner och Conny Boman. Återbud: Lars-Axel Nordell.

 

§ 1 Inledning och öppnande

Lars-Inge Larsson hälsade välkommen till bönhuset, som Hedengren byggde 1861 och som

blev Mullhyttans Missionshus. När Lars-Inge var pastor i Lekebergskyrkan på 1990-talet, fick

de detta bönhus. Det var då 6 medlemmar kvar. Lars-Inge predikade här ibland.

Numera är det gamla bönhuset en ”Återbruksaffär” med café. Elisabet och Ronny Söder

driver detta. Lars-Inge tog med oss i bön.

Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Vi gick igenom protokollet från 1 juni 2014. Det godkändes för justering.

 

§ 5 Ekonomisk rapport

Vi fick en rapport från kassören via Lars-Inge att vi har cirka 22.000 kr på kontot och att det

inte hänt så mycket sedan förra styrelsemötet.

 

§ 6 Övriga rapporter

Lars-Inge rapporterade från bussresan i i Västernärke under Torpkonferensen. 17 personer

deltog. Rubriken var ”Torpkonferensens rötter”. Lars-Inge Larsson och Rolf Nordström

guidade vid Ulvgryt, vid ”Roparstenen” och vid Riseberga.

Vid Torpkonferensen träffade Lars-Inge prästen Carl-Erik Sahlberg från Sankta Clara kyrka.

Han hade aldrig besökt Riseberga så han följde med till Bönhuset och Lars-Inge fick berätta

om Hedengren.

 

§ 7 Förskolepersonal i Bönhuset

Lars-Inge informerade om att förskolepersonal från Lanna har hyrt Bönhuset fredag 15

augusti vid en personaldag. De betalar 500 kr för detta.

 

§ 8 Logotype

Tävlingen om förslag till en föreningslogotype ligger sedan en tid ute på vår hemsida. I

nuläget finns inga förslag inlämnade, men tävlingen pågår till 30 juni. Pris till den som lämnar

bästa förslag delas ut på Sommarmötet 20 juli.

 

§ 9 Sommarmötet 20 juli

Sommarmötet är 20 juli kl. 18 i Bönhuset. Medverkan av Lars-Inge, samt sånggruppen

Old Boy ́s. Vandring organiseras av Conny från Hackvads kyrka. Conny ordnar också med

sånghäften. K-G mailar församlingar i omgivningen och skriver om vandringen på hemsidan.

K-G kollar också med Angelina i Knista om ev. vandring från Fjugesta till sommarmötet.

 

§ 10 Konsert 31 augusti

Jonatan informerar angående konserten i Bönhuset 31 augusti kl. 18 att förutom han själv

medverkar Joanna Lysén, Anders Edlund m. fl. Förslag att vi har fri entré, men att vi gör en

insamling i samband med konserten. Servering av korv med bröd, dricka och kaffe med kaka.

Vi grillar korven, så Conny ordnar en grill, samt även ett tält att använda vid behov.

Jonatan har bokat ”Ljudkillen” Arvid, som får 500 kr i ersättning. Jonatan ordnar med

affischer.

Beslut i enlighet med dessa förslag.

 

§ 11 I facklors sken

Lars-Inge informerade att det blir ”I facklors sken” vid Riseberga och Bönhuset, onsdag

3 september. Det blir fackeltåg kl. 20.00. Riseberga Rediviva anordnar. K-G ansvarar för

information om Hedengren vid fikat i Bönhuset.

 

§ 12 Ekumenisk bön med nattvard

Conny meddelade att alla församlingar i Lekeberg är inbjudna till ekumenisk bön med

nattvard i Bönhuset onsdag 10 september kl. 19.00. Vi lånar kalken från Västernärkes

hembygdsförening. Den som användes när Nattvardsföreningen hade samlingar i mitten av

1800-talet.

 

§ 13 Kulturvecka i Lekeberg

Vi har fått inbjudan att delta vid Kulturveckan i Lekeberg vecka 42.

Beslut att vi fortsätter att försöka få fram någon känd lokal föreläsare, som kan berätta något

om Hedengrens olika intressen. Conny kollar med Karin Adolfsson när vårt eventuella

program ska vara klart.

 

§ 14 Övriga frågor

K-G informerade att en skrift, ”Ändans tid” författad av Hedengren, finns på Kungliga

Biblioteket i Stockholm. Han tar fram en kopia på denna skrift och återkommer om hur vi kan

använda den.

K-G informerade om en nyutkommen bok av författare Olof G Hedengren. En sagolik

berättelse heter boken och handlar om bibeln. K-G får 2 exemplar, som han själv och Lars-
Inge läser innan vi beslutar hur vi kan använda boken.

K-G funderar på en skrift med rubriken ”Följ väckelsens spår i Västernärke”. Han jobbar

vidare på detta tema och återkommer.

K-G tar upp om att ”Roparstenen” vid sjön Multen ligger mycket anonymt. Finns ingen

skylt och den ligger troligen på privat mark. Beslut att vi som kan och vill i styrelsen åker dit

söndag 13 juli och rekognoserar. Vi träffas vid Sannabadet kl. 17 för gemensam färd.

K-G tar upp om att vi till Sommarmötet 2015 kallar någon känd talare, ex Carl-Erik Sahlberg,

Daniel Norburg, eller någon annan lokal eller rikskänd förkunnare.

 

§ 15 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir söndag 10 augusti kl. 18.00 hos Marianne och Conny Boman

på Ugglebo i Hackvad.

 

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi fikar.

 

Vid protokollet                                   Ordförande

Conny Boman                                    Lars-Inge Larsson