Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus

söndagen 26 januari 2014 kl. 18-20.30 hos Lars-Axel Nordell i Örebro.

Detta var också ett konstituerande möte, se § 5.

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Jonatan Lindner, Lars-Axel Nordell, Britt-

Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist och Conny Boman.

 

§ 1 Inledning och öppnande

Lars-Axel hälsade välkommen och berättade om intressanta konstverk han hade i huset.

Efter bön förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

§ 4 Genomgång av årsmötesprotokoll

Vi gick igenom årsmötesprotokollet. Det var redan justerat och klart.

§ 5 Konstituering av styrelsen

Beslut att inte välja någon vice ordförande och att sekreterare väljes vid varje möte.

§ 6 Ekonomisk rapport

Lars-Inge rapporterade angående ekonomin. Vi fick en balansrapport och resultatrapport

från 23 januari. Vi har fått in bidraget på 5.000 kr från Lekebergs Sparbank, som vi fick till

konserten med Janne Schaffer i juni 2013. På banken finns 21.975 kr.

Beslut att godkänna rapporten.

§ 7 Torpkonferensen 2014

Lars-Inge rapporterade att ledningen för Torpkonferensen avgör i slutet av januari om de kan

lägga in i deras program om en bussresa i Västernärke som vi ordnar.

Beslut att vid positivt besked kontaktar Lars-Inge Rolf Nordström om medverkan. Rubriken

kan vara ”Torpkonferensens rötter”. Vi skulle kunna besöka Mullhyttans missionshus,

Ulvgryts stenar, Roparstenen och Riseberga bönhus.

§ 8 Filminspelning

K-G framförde idéer om att göra små korta filmer vid våra aktiviteter och sedan lägga ut på

You Tube. Vi kan också kontakta ”Öppna kanalen Närke” som är en lokal TV-kanal och höra

om deras intresse att sända film från våra aktiviteter. Ytterligare en idé är att om vi filmar vid

våra aktiviteter kan filmerna klippas ihop till en informationsfilm.

Beslut att K-G arbetar vidare med filmidéerna och återkommer på ett senare styrelsemöte.

§ 9 Nattvardsättlingar

K-G har forskat angående de personer som var medlemmar i Nattvardsföreningen som

startades på 1860-talet på Riseberga. Han har haft kontakt med några ättlingar till dessa

personer och hade nu en fundering om att ordna en samling för dessa ättlingar, kanske redan i

sommar. Beslut att vi tar upp mer om detta på nästa styrelsemöte.

§ 10 Logotype

K-G visade ett antal förslag på logotype för vår förening. Beslut att K-G jobbar vidare med

detta och tar en kontakt med Studieförbundet Bilda om de har någon som kan hjälpa oss att

göra ett förslag av alla förslag.

§ 11 Verksamhet 2014

Vi samtalade om verksamheter i vår förening under 2014. Beslut att vi ordnar en aktivitet i

månaden maj till september. Förslag enligt följande:

Söndag 18 maj en kväll med körer från Lekeberg.

Söndag 29 juni en kväll med någon känd musiker/sångare. Exempelvis Nisse Landgren.

Söndag 20 juli – sommarmötet.

Söndag 31 augusti folkmusik med Jonatan och systrarna Lysén.

Onsdag 10 september ekumenisk bön med Nattvard.

Beslut att Jonatan tar kontakter som har med sång och musik att göra. Conny ser till att mötet

i september blir känt för församlingarna i Lekeberg. Lars-Inge planerar sommarmötet. 

§ 12 Städning och öppnande av Bönhuset

Beslut att det blir städning måndag 12 maj på kvällen och att Bönhuset öppnas för säsongen i

mitten av maj.

§ 13 Informationer

Lars-Inge medverkar som Hedengren på Kvarngården i Kumla 6 februari kl. 14.

Riseberga Rediviva ordnar naturvandring på Riseberga torsdag 15 maj. Det blir då fika i

Bönhuset.

Det blir studiebesök i Bönhuset av Betelträffen i Örebro tisdag 29 april kl. 14-15.00.

Någon från oss medverkar med information.

§ 14 Övriga frågor

K-G informerade om att det finns en bok om Olof Gabriel Hedengren på Kungliga Biblioteket

i Stockholm. Den är på 20 sidor. K-G besöker vid tillfälle.

K-G informerade att vi kan få ”Gideonitbiblar” till Bönhuset. Beslut att vi är positiva.

K-G tyckte att nya vykort tas fram. Beslut att vänta tills nya loggan är klar.

Aktuellt med en ny broschyr som ska finnas i Bönhuset. Beslut att K-G tar fram en sådan.

§ 15 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir hos Jonatan Lindner på Vallgatan 33 i Fjugesta söndag 9

mars kl. 17.00.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar Lars-Axel för gott fika.

 

Vid protokollet                   Ordförande

Conny Boman                    Lars-Inge Larsson