Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus måndagen

5 augusti kl. 19-21 hos Lars-Inge Larson i Åbytorp

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist K-G Mattsson och

Conny Boman.

Förhinder: Jonatan Lindner och Lars-Axel Nordell.

 

§ 1 Inledning och öppnande

Lars-Inge hälsade välkommen och inledde med att berätta om ”Drömmen om Asker”. Hans

Janzon, Kungsporten Husqvarna, drömde en natt om att ”skörden ska bli stor i Asker”. Gäller

Östernärke, men förhoppningsvis också Västernärke!

Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

§ 3 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll från 8 juli 2013 och kommenterade vad som var utfört

och vad som är kvar att utföra. Flera av punkterna finns med i dagordningen för detta möte.

Vad gäller sittdynor till Riseberga har Conny varit i kontakt med Lekebergs Sparbank, men

de har inga sittdynor just nu – kanske senare! Lars-Inge kollar angående ev. kostnad för

toaletterna vid Janne Schaffer-konserten. Ska vi vara med att anordna en bussresa vid Torp

2014 ska detta vara med i programbladet. Lars-Inge tar kontakt om detta. Upplägg av resan

gör vi vid ett senare tillfälle. Beslut att godkänna protokollet för justering.

§ 4 Ekonomisk rapport

Lars-Inge rapporterade angående ekonomin. Vi fick en balansrapport och resultatrapport från

27 juli. De visar på inkomster på 53.646 kr, samt kostnader för 42.689 kr. Vi ligger alltså på

ett plus i år på 10.957 kr. Vi har ännu inte det exakta resultatet av Janne Schaffer-konserten.

Beslut att godkänna rapporten.

§ 5 Rapporter

a) På sommarmötet söndag 21 juli, med ”Minns du sången” och medverkan av Old boys,

kom det 85 personer. Oklart just nu vad kollekten blev. Annonsen kostade 811 kr.

b) Vid konserten söndag 28 juli kom ca 70 personer. Det var Jonatan m.fl. som

medverkade. Kollekten blev 2.064 kr och fikat drog in 1.060 kr. Kostnad för ljud,

resor mm blev 2.320 kr.

c) K-G rapporterade angående besök på hemsidan. Mätningen började 9 maj 2013. I maj

var det 274 besök, i juni 564 och i juli 431.

§ 6 Inspelning Helgsmålsböner

Lördag 17 augusti kommer SVT, Johannes Söderberg, och spelar in 2 helgsmålsböner vid

Riseberga. Det pågår ca 10.00 till 15.00. Helgsmålsbönerna ska sändas 14 september och 12

oktober kl. 17.50 i TV1. Klart med talare, Lars-Inge Larsson resp. Henriette Öberg. Hästskjuts

är ordnad. Ett antal sångare till 2 psalmer behöver rekryteras. Conny ordnar mat till Johannes

och kameraman. Beslut att K-G och Conny tar ansvar för att allt ska fungera.

§ 7 I facklors sken 4-5 september

Lars-Inge och K-G medverkar i Bönhuset vid ”I facklors sken” 4-5 september.

§ 8 Körkonsert 8 september

Det blir körkonsert med Espressokören från Knista söndag 8 september kl. 19. Ingen el blir

dragen så vi ska ha levande ljus. Beslut att inte ha någon servering och ingen paus och att vi

har en annons i NA och är med under ”Det händer idag”.

§ 9 Nattvardssamling i bönhuset

En nattvardssamling ordnas i Bönhuset onsdag 11 september kl. 19.00 i samband med att en

ekumenisk bön i Lekeberg hålles. K-G berättar i mötet om Nattvardsföreningen som bildades

i Riseberga bönhus på 1860-talet. Lars-Inge leder mötet. Conny ordnar med bröd och vin.

Beslut att vi frågar Maria Fagré Mullhyttan, eller Sara Hansen Knista om medverkan att spela

på orgeln och leda lovsångerna.

§ 10 Stängning för säsongen

Beslut att vi stänger Bönhuset för säsongen tisdag 15 oktober. Lars-Inge ordnar detta.

§ 11 Årsmöte

Beslut att vi har årsmöte i föreningen söndag 17 november. Vi återkommer till plats och

klockslag.

§ 12 Övriga frågor

Beslut att familjen Bergström får en blomma, som vi överlämnar i samband med inspelningen

av Helgsmålsbönerna 17 augusti.

K-G framförde några idéer om föreläsningar i Bönhuset under 2014. Beslut att vi tar upp detta

vid nästa möte.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa möte blir söndag 29 september kl. 18.00 hos Lars-Axel Nordell. Lars-Inge

kollar med Lars-Axel om det kan fungera.

§ 14 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar honom för gott fika.

 

Vid protokollet                              Ordförande

Conny Boman                               Lars-Inge Larsson