Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus måndagen

30 september kl. 19-21 hos K-G Mattsson i Kumla.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Jonatan Lindner, Lars-Axel Nordell och

Conny Boman.

Förhinder: Britt-Marie Arvidsson och Astrid Söderqvist.

 

§ 1 Inledning och öppnande

K-G hälsade välkommen och hade en inledning om ”Att söka Guds vilja” och om ”Att våga

pröva något nytt”. Vid ett tillfälle fick K-G ett tilltal, ”Att pröva och se”, efter att i bön ha

frågat Gud om hur han skulle fatta ett beslut. Då gäller det att våga lita på att det kommer från

Gud!

Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

§ 3 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll från 5 augusti 2013 och kommenterade vad som var

utfört och vad som är kvar att utföra. Några punkter finns med i dagordningen i detta möte.

Beslut att godkänna protokollet för justering.

§ 4 Ekonomisk rapport

Lars-Inge rapporterade angående ekonomin. Vi fick en balansrapport och resultatrapport från

25 september. De visar på inkomster på 57.070 kr, samt kostnader för 46.311 kr. Vi ligger

alltså på ett plus i år på 10.759 kr. På banken finns 21.103 kr Beslut att godkänna rapporten.

§ 5 Rapporter

a) Inspelningen av helgsmålsböner 17 augusti fungerade bra. Det kom tillräckligt med

medverkande, som agerade mycket bra. K-G visade oss på TV:n helgsmålsbönen från

14 september.

b) Lars-Inge och K-G medverkade i bönhuset, tillsammans med Riseberga Rediviva

vid ”I facklors sken” 4-5 september. Det var välbesökta kvällar.

c) Rapport från körkonserten i Bönhuset med Espressokören 8 september. 40 personer

deltog

d) Rapport från nattvardssamlingen och ekumeniska bönen 11 september. Ett 25 tal

personer deltog. Curt Palmcrantz och Lars-Inge Larsson förrättade nattvarden.

K-G berättade om Nattvardsföreningen på Riseberga på 1860-talet.

§ 6 Utvärdering av 2013

Vi samtalade om alla aktiviteter som varit under sommaren och hösten och vi konstaterade

att det varit välbesökta och lyckade arrangemang. Beslutades att ta upp med kommunen och

familjen Bergström om att kunna ställa upp en permanent toalett på lämplig plats i närheten

av Bönhuset. Jonatan och Conny jobbar vidare på att sätta upp en skylt vid klosterruinen som

pekar mot Bönhuset.

§ 7 Planerade aktiviteter under hösten

Lars-Inge medverkar vid en dagledigträff i Odensbacken 23 oktober och 25 oktober i

Brickebergskyrkan, samt i en samling med RPG i Betel Asker 4 november.

§ 8 Inriktning och aktiviteter 2014

Vi samtalade om arrangemang och aktiviteter 2014. Begränsning till att ha högst en samling/

månaden, maj till september. Förslag enligt följande:

En körkväll i maj med körer från Lekeberg.

Anordna bussresa under Torpkoferensen med Rolf Nordström . Lars-Inge kollar upp!

En större satsning i juni. Jonatan kollar med Nisse Landgren.

Sommarmöte i juli med Old Boy’s.

Folkmusik med systrarna Lysén i augusti.

Nattvardskväll med ekumenisk bön i september.

Beslut att vi tar upp dessa idéer och förslag på årsmötet.

§ 9 Arkivcentrum

Lars-Inge rapporterade att tidigare ordförande i kommittén, Bertil Skogsten, har lämnat in

diverse handlingar till Arkivcentrum. K-G förvarar förteckningen.

§ 10 Årsmöte 2013

Beslut att årsmötet 2013 blir i Nybblekyrkan söndagen 17 november kl. 16. Lars-Inge kollar

om detta är möjligt. Lars-Axel kollar om landshövding Ros-Mari Frebran kan medverka.

Lars-Axel och Jonatan står för musik och sång. Lars-Inge kontaktar valberedningen och

skriver en årsberättelse. Vidare beslut att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2014 blir

oförändrat 50 kr

§ 11 Övriga frågor

Under övriga frågor samtalade vi om loggan, om ev. el till Bönhuset, om ev. ljudanläggning,

samt om ett ”Hedengrensstipendium” och att Conny kollar med Rolf Jansson om det finns

gamla bilder på Bönhuset.

Inga särskilda beslut om detta i nuläget utan bara lite funderingar.

K-G visade oss en uppställning av tänkbara föreläsningsförslag, som kan användas vid

föreläsningskvällar, ev. i samarbete med Örebro Missionsskola. K-G föreslog ett par

föreläsningar under vinter/vår 2014.

Beslut att K-G arbetar vidare med detta och att vi tar upp det på nästa styrelsemöte.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa möte blir det konstituerande mötet efter årsmötet 17 november.

§ 13 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar K-G för gott fika.

 

Vid protokollet                                              Ordförande

Conny Boman                                               Lars-Inge Larsson