Protokoll fört vid årsmöte i Intresseföreningen för Riseberga bönhus söndagen 17

november 2013 i Nybblekyrkan

 

Årsmötet inleddes 15.00 med Gudstjänst, där Lars-Inge Larsson predikade. Lars-Axel

Nordell och Jonatan Lindner spelade och sjöng. Därefter var det servering som ordnades av

Nybblekyrkan. Årsmötesförhandlingarna började strax efter kl. 16.

 

§ 1 Välkomna

Ordförande Lars-Inge Larsson hälsade 20 medlemmar välkomna.

§ 2 Årsmötet öppnas

Ordförande förklarade årsmötet öppnat.

§ 3 Årsmötet utlyst på rätt sätt

Ordförande redogjorde för hur kallelse gått till. Yngve Nilsson hade synpunkter på att

kallelsen kom sent, bara 8 dagar innan. Ordförande lovade att det skulle bli bättre inför

årsmötet 2014. Årsmötet godkände kallelsen till årsmötet.

§ 4 Föredragningslistan godkänns

Ordförande redogjorde för föredragningslistan. Den godkändes av årsmötet.

§ 5 Val av mötesfunktionärer

a) Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Inge Larsson.

b) Till vice ordförande valdes Roland Andersson.

c) Till sekreterare valdes Conny Boman. Till referent valdes K-G Mattsson.

d) Till justeringspersoner valdes Stig Palm och Gudrun Arvidsson.

§ 6 Hälsning och tack

Olof Hedengren från Stockholm har skänkt Intresseföreningen boken ”Anda och sanning”

som har signerats av Olof Gabriel Hedengren och som var Olof Hedengrens farfars far.

Beslut att årsmötet skickar en hälsning och ett tack till Olof Hedengren.

§ 7 Årsberättelse 2012-2013

Ordförande läste upp årsberättelsen. Lars-Axel Nordell vill ha med i årsberättelsen att Janne

Schaffer har släktband till Olof Gabriel Hedengren. Mats Jerlström framförde att det var en

miss att inte ”Torpresan” stod med i deras program.

Årsmötet godkände årsberättelsen med tillägget om Janne Schaffer, samt att vi skulle vara ute

i mer god tid om ”Torpresa” genomföres 2014, så att det kommer med i deras program.

§ 8 Kassaredogörelse, balansräkning 2012-2013

Kassören, Mats Jerlström, föredrog den ekonomiska berättelsen. Resultatet blev ett plus på

8.446 kr. Ev. blir det ytterligare 5.000 kr i plus då vi väntar på en utbetalning från Lekebergs

Sparbank. De lovade ett bidrag i samband med konserten med Janne Schaffer.

Årsmötet beslöt att godkänna den ekonomiska redogörelsen.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisor Åke Gustafsson läste upp revisionsberättelsen för tiden 2012-11-01 till 2013-10-31.

Vice ordförande Roland Andersson tog klubban. Årsmötet beslöt att resultat- och

balansräkning fastställes.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet

Vice ordförande Roland Andersson frågade årsmötet om man i enlighet med revisorernas

förslag kan bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Årsmötet beslöt i enlighet med detta.

§ 11 Tack för året som gått

Vice ordförande Roland Andersson tackade Lars-Inge Larsson och övriga styrelsen för ett

gott arbete under verksamhetsåret 2012-2013.

§ 12 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.

Årsmöte beslöt om oförändrat antal. Det vill säga ordförande plus 6 ordinarie ledamöter, samt

en kassör utanför styrelsen.

§ 13 Val av ordförande

Valberedningen föreslog omval av Lars-Inge Larsson på 1 år. Årsmötet beslöt enligt detta.

§ 14 a) Val av styrelse för två år, samt kassör 1 år

Valberedningen förslog omval till styrelsen, för två år, av Jonatan Lindner, Lars-Axel Nordell

och Astrid Söderqvist, samt omval av Mats Jerlström, som kassör utanför styrelsen i ett år.

Årsmötet beslöt enligt detta.

Kvarvarande till 2014 är Britt-Marie Arvidsson, Karl-Gustav Mattson och Conny Boman.

§ 14 b) Firmateckning

Årsmötet beslöt att ge fullmakt till ordförande Lars-Inge Larsson och kassör Mats Jerlström

att var för sig teckna firman i post och bank, samt till Lars-Inge Larsson att teckna firmans

namn på övriga handlingar.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslog omval på Rune Brandes och Åke Gustafsson som ordinarie

revisorer, samt Samuel Eriksson som ersättare. Samtliga på ett år. Årsmötet beslöt i enlighet

med detta.

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet beslöt att omvälja Gudrun Arvidsson och Yngve Nilsson till valberedning på ett år.

§ 17 Inriktning på verksamheten 2014

Ordförande föredrog förslag från styrelsen på arrangemang och aktiviteter 2014. Begränsning

till att ha högst en samling/månaden, maj till september. Förslag se § 18! Under övriga året,

när det inte går så bra att vara i Bönhuset, kan vi t.ex. ha föreläsningar tillsammans med

församlingar i Västernärke, se § 18!

Årsmötet beslöt att godkänna detta.

§ 18 Planering för verksamheten 2014

Förslag från styrelsen enligt följande:

En körkväll i maj med körer från Lekeberg. Anordna bussresa under Torpkonferensen med

Rolf Nordström. En större satsning i juni ev. med Nisse Landgren. Sommarmöte i juli med

Old Boy’s. Folkmusik med systrarna Lysén i augusti. Nattvardskväll med ekumenisk bön i

september.

forts § 18 Planering för verksamheten 2014

K-G Mattson förslog att vi kollar upp ang. ev. TV-gudstjänst i Bönhuset. Han redovisade även

några förslag till föreläsningsämnen och medverkande, gärna i samarbete med församlingar i

Västernärke.

Lars-Inge Larsson sa att han gärna gestaltar Hedengren för de som vill boka. Vidare att

församlingar i Västernärke erbjuds att ordna gudstjänster i Bönhuset, samt att vi meddelar

församlingarna i god tid när vi har arrangemang och aktiviteter.

Årsmötet beslöt att godkänna detta.

§ 19 Medlemsavgift 2014

Förslag från styrelsen att medlemsavgiften för 2014 blir oförändrat 50 kr.

Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

§ 20 Årsmöte 2014

Förslag att årsmötet blir söndag 16 november kl. 10.30 i Elim i Hackvad. Att vi börjar med

Gudstjänst, sedan har servering och därefter årsmötesförhandlingar, samt att vi erbjuder

församlingarna i Binninge, Lekebergskyrkan och Nybble att sammanlysa. Vi inbjuder också

en lämplig ”känd” person att medverka.

Årsmötet beslöt i enlighet med detta förslag.

§ 21 Övriga frågor

Astrid Söderqvist tog upp om att vi behöver många frivilliga i samband med arrangemangen.

Att vi gör ett upprop på hemsidan om frivilliga krafter.

Vi behöver också ha en ansvarig för det praktiska arbetet kring arrangemangen. Denna person

kan vara inom eller utanför styrelsen.

Lars-Inge pålyste en städkväll i maj inför öppnande av Bönhuset. Bönhuset bör öppnas i

mitten av maj. Exakta datum beslutas senare av styrelsen.

§ 22 Årsmötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för deltagandet i årsmötet, samt de från Nybblekyrkan som

ordnat med serveringen och att vi fick ha årsmötet där.

Efter bön förklarade han sedan årsmötet för avslutat.

 

Vid protokollet

Conny Boman                                                  Lars-Inge Larsson, ordförande

Stig Palm, just.person                                       Gudrun Arvidsson, just.person