Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga Bönhus

Onsdagen 27 februari kl. 19 hos Britt-Marie Arvidsson i Gropen.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson, Jonatan Lindner och Conny Boman.

Förhinder: Astrid Söderqvist och Lars-Axel Nordell.

 

 

§ 1  Inledning och öppnande

Britt-Marie hälsade välkommen och inledde med att bl.a berätta om sin far som på ett annorlunda och frimodigt sätt fick föra människor till tro och frälsning. Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

§ 3 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll från 27 januari 2013 och kommenterade vad som var utfört och vad som är kvar att utföra. Lars-Inge har pratat med Susanne Olofsson om Torpkonferensen. Lars-Inge återkommer vid nästa styrelsemöte om detaljer kring hur vi medverkar.

K-G meddelade att han hemma har ett låsbart skåp som han vid lämpligt tillfälle fraktar till Bönhuset. Några andra punkter finns med i dagordningen för detta möte.

§ 4 Ekonomisk rapport

K-G rapporterade från kassören Mats om ekonomin och delade ut en balans- och resultatrapport. Inget anmärkningsvärt f.n. och rapporten lades med godkännande till handlingarna                          

§ 5 Medlemsavgifter

Det har f.n. bara kommit in en tredjedel av fjolårets medlemsintäkter. Beslutades att K-G skickar ett brev med påminnelse till medlemmarna 2012 som inte betalat.

§ 6 Konsert med Janne Schaffer m.fl.

Samtal och rapportering kring konserten i Bönhuset 30 juni med Janne Schaffer, Björn J:son Lind och Stefan Blomqvist. Konserten finns redan med på Janne Schaffers hemsida berättade Jonatan, som också fått klart med logi på Lanna Lodge med fyra enkelrum för en natt, som de tar kostnaden för om de får stå med på affischer och i annons. Bilda har lovat en förlustgaranti på 5.000 kr, samt hjälp med affischer. Conny rapporterade att Lekebergs Sparbank samverkar med 5.000 kr. Beslutades att konserten börjar 20.00 och att vi tar 200 kr i inträde. Försäljning av biljetter på OK-Q8, samt förbokning via mobil. Jonatan blir konferencier och ska försöka få tag på en folkdräkt. Jonatan kollar med Schaffer om det är OK med en paus i konserten. Vi kollar med Bergström om det är OK med ström. Vad gäller servering fika/korv återkommer vi till på nästa styrelsemöte.

§ 7 Sommarkonserter

Jonatan rapporteradeatt Risbergska skolans kör är mycket upptagen så det är oklart f.n omde kan komma i sommar. Däremot kan Jonatan med några vänner ha ett framträdande, kanske i augusti, och med 50 kr i inträde. Beslut i enlighet med Jonathans förslag.

§ 8 Träff med Bergström

Beslut att Lars-Inge och Jonatan besöker Bergströms på Riseberga och framför ett tackför att de på ett positivt sätt ställer upp för oss.

§ 9 Dagledigträffar

Vi är inbjudna till dagledigträffar, dels i Åbytorp 26 mars kl. 14 och dels i Hidingsta 16 april kl. 14. Beslut att Lars-Inge deltar i Åbytorp och Lars-Inge och K-G i Hidingsta.

§ 10 Inbjudan till THS

Beslut att K-G och eventuellt Jonatan deltar i konferensen om ”Läsarrörelserna” 11 april i Stockholm, se även § 8 i förra protokollet.

§ 11 Sommarmöte 21 juli

Beslut att vi anordnar ett sommarmöte i Bönhuset söndag 21 juli kl. 18.00.

§ 12 Nattvardssamling

Samtal och diskussion angående att ordna nattvardsmöten i Bönhuset under sommaren.

Beslut att vi avslutar sommarens aktiviteter, med ett nattvardsmöte i september, eventuellt i anslutning till en ekumenisk bönesamling som äger rum i Lekebergs församlingar. Conny kollar om det är möjligt att förlägga den ekumeniska bönen i september i Bönhuset och då ha nattvardsfirande. Samtidigt information om den Nattvardsförening som bildades i Riseberga bönhus på 1860-talet.

§ 13 Städning i bönhuset

Beslutades att städning av Bönhuset blir måndag 6 maj kl. 18.00. Alla som kan deltar.

§ 14 Helgsmålsbön

Beslut att K-G meddelar Johannes Söderberg på SVT att vi är intresserade av att det blir en helgsmålsbön under 2014 vid Riseberga Bönhus. Lars-Inge medverkar som pastor, Britt-Marie som textläsare och Jonatan med musik.

§ 15 Youtube

Beslut att K-G lägger ut valda delar av Hedengrensspelet på Youtube.

§ 16 Logga

Samtal kring att ha en logga för vår förening. Beslut att vi funderar vidare på detta.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa möte blir onsdag 17 april kl. 19 hos Jonatan på Vallgatan 33 i Fjugesta.

§ 18 Avslutning

Ordförande avslutade möte och vi tackar Britt-Marie för gott fika som vi fick under mötet.

 

Vid protokollet                                                               Ordförande                       

Conny Boman                                                                Lars-Inge Larsson