Årsmötesprotokollet

 

Protokoll fört vid årsmöte med Intresseföreningen för Riseberga bönhus

 

Söndagen den 18 november 2012 kl 12.00 i Lekebergskyrkan, Fjugesta

 

Närvarande:  

Barbro Andersson

Roland Andersson

Britt-Marie Arvidsson

Gudrun Arvidsson

Conny Boman

Rune Brandes

Åke Gustafsson

Maths Jerlström

Karl-Olof Karlsson

Lars-Inge Larsson

Jonathan Lindner

Karl-Gustaf Mattsson

Kerstin Mattsson

Yngve Nilsson

Ingalill Nordell

Lars-Axel Nordell

Astrid Söderqvist

 

 

§ 1. Välkommen

Efter gudstjänst i Lekebergskyrkan där styrelsens medlemmar deltog i programmet fortsatte man med kyrkkaffe, innan årsmötesförhandlingarna inleddes. Lars-Inge Larsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

 

§ 2. Årsmötet utlyst på rätt sätt

Årsmötet godkände utlysningen av årsmötet

 

§ 3. Föredragningslistan godkännes

Årsmötet godkände föredragningslistan

 

§ 4. Val av funktionärer på årsmötet

Enligt valberedningens förslag valdes följande till funktionärer i årsmötet

Ordförande: Lars-Inge Larsson

Vice ordförande: Roland Andersson

Sekreterare. KG Mattsson

Protokoll justerare: Yngve Nilsson och Barbro Andersson

Referent. KG Mattsson

 

§ 5. Hälsningar

Genom KG Mattsson framfördes hälsningar från en rad personer inom släkten Hedengren. En av dem, Sven Hedengren, var sjuk men bad om sin särskilda hälsning.

 

§ 6. Årsberättelse

Ordförande Lars-Inge Larsson föredrog en välskriven och intressant årsberättelse som med tacksamhet lades till handlingarna.

 

§ 7. Kassarapport

Kassören Mats Jerlström redogjorde kassarapporten för det gångna verksamhetsåret. Redovisat resultatet visade 2992 kr, medan utgående bankbehållningen är 10.307  kr.

 

§ 8. Revisionsberättelse

Revisor Rune Brandes föredrog revisionsberättelsen för det gångna året och föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för årets förvaltning.

 

§ 9. Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att följa revisorernas förslag och beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet för årets förvaltning

 

§ 10. Tack

Tack framfördes från Lars-Axel och Ingalill Nordell för intresseföreningens uppvaktning på deras 60- årsdag.

Årsmötet tackade Yngve Nilsson för 4 års styrelsearbete med en blomma

Roland Andersson tackade styrelsen för deras arbete under året

 

§ 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Beslut togs att antalet ledamöter skulle vara detsamma som bestämts tidigare, det vill säga sex ledamöter plus ordförande

 

§ 12. Val av ordförande

Årsmötet omvalde Lars-Inge Larsson som ordförande i intresseföreningen för ett år.

 

§ 13. Val av styrelseledamöter för två år

Kvarvarande till 2013 och ej valbara var Jonathan Lindner, Lars-Axel Nordell och Astrid Söderqvist, medan  Britt-Marie Arvidsson och KG Mattsson som stod i tur att avgå omvaldes. Yngve Nilsson avgick medan Conny Boman nyvaldes

 

§ 14. Val av revisorer

Rune Brandes och Åke Gustafsson omvaldes för ett år. Som suppleant nyvaldes Samuel Eriksson på ett år

 

§ 15. Val av valberedning

Gudrun Arvidsson omvaldes och Yngve Nilsson nyvaldes.

 

§ 16. Inriktning på verksamheten 2013

I samtal om intresseföreningen verksamhet betonade årsmötet att det viktigaste för föreningens arbete är att göra Kristus känd och efterföljd.  Våra samlingar bör alltid innehåll det klara budskapet om tron på Jesus. Vårt uppdrag är inte att bara minnas vad som hänt utan låta oss inspireras av Olof Gabriel Hedengrens banbrytande tänkande, inspireras av honom till nya djärva idéer, och jobba på att evangeliet får framgång i vår bygd.

 

§ 17. Planering för verksamheten 2013

Ordförande berättade om verksamheter som styrelsen planerar att genomföra under det närmaste verksamhetsåret.

- Först i tur står en julkonsert i bönhuset 15 december kl 18.00. Kyrkokören från Edsberg, blåsorkester från Örebro och lokala förmågor kommer att stå för sången och musiken.

- I början av maj blir det vårstädning av bönhuset innan det öppnar för sommarsäsongen.

- Traditionella sommarmötet är planerat till 9 juni kl 18.

- Under Torpkonferensen planeras det att genomföras bussresor i ”Hedengrens spår i Västernärke”. Rolf Nordström är tillfrågad att vara ciceron och bussbolaget Palm och Gyll som transportör

- Förhoppningar finns att även under sommaren kunna genomföra en konsert i bönhuset

- Även 2013 hoppas vi kunna samverka med Riseberga Rediviva med fackeltåg till klosterruinen och bönhuset

- En önskan finns om att låta Sveriges Televison spela in Helgmålsbön på Riseberga under sommaren

 

§ 18. Medlemsavgiften 2013

Trots en önskan från flera medlemmar om att höja medlemsavgiften beslutades att låta 50 kr kvarstå som årsavgift. Med tillägget att man kan ge minst 50 kronor.

 

 

§ 19. 2013 års årsmöte

Nästa årsmöte kommer att hållas i november, men frågan om plats och tid överläts till styrelsen att bestämma .

 

 

§ 20. Övriga frågor

A.Jonathan Lindner meddelade att en fönsterruta i bönhuset var trasigt och bör åtgärdas innan julkonserten.

Årsmötet beslutade

- att ordförande Lars-Inge Larsson tar kontakt med Urban Bergström som ansvarar för bönhuset att be honom åtgärda skadan.

 

B. Lars-Inge Larsson tog upp frågan om Maths Jerlströms önskan att inte sitta med som kassör i styrelsen gick an trots att stadgarna säger att kassören måste sitta med i styrelsen.

Årsmötet beslutade

- att Maths Jerlström, som åtagit sig kassörsuppgiften, kan vara kassör i intresseföreningen för Riseberga bönhus, men att ordföranden Lars-Inge Larsson blir föreningens firmatecknare, medan Maths Jerlström (390525-6859) ges fullmakt att teckna konton från banken som intresseföreningens kassör.

- nästa årsmötesprotokoll bör få tillägget att ”ansvarfrihet beviljas styrelsen och kassören ”

 

C. Britt-Marie Arvidsson framförde önskan om Karl-Gustaf Mattsson kunde få reseersättning för alla de resor han gjort i länet under det gångna verksamhetsåretmed intresseföreningens utställning ”Hedengren 200 år”.

Årsmötet beslutade

- att ersätta KG Mattsson för sina resor med 18.50 kr/mil. KG Mattsson lovade att runda av neråt.

 

§ 21. Årsmötet avslutades

 

 

 

Lars-Inge Larsson                                                                               Karl-Gustaf Mattsson

Ordförande                                                                                         Sekreterare

 

 

Barbro Andersson                                                                               Yngve Nilsson

Justerare                                                                                            Justerare