Protokoll från styrelsemöte

för Intresseföreningen för Riseberga bönhus

hos Jonathan Lindner i Fjugesta 27 augusti 2012

 

Närvarande:

Astrid Söderqvist

Jonathan Lindner

Karl-Gustaf Mattsson

Lars Inge Larsson

Yngve Nilsson

 

§ 1. Välkommen och inledning

Efter fika hälsade Jonathan välkommen. Han funderade kring begreppet mod och lyfte fram lilla Hackvads baptistförsamling och deras vidlyfta tältmötessatsning som ett bra exempel, Hedengrens satsning på ett osäkert bönhusbygge och vår egen lilla förenings mod att satsa på nya arrangemang.

 

§ 2. Uppläsning av föregående protokoll

Karl-Gustaf Mattsson uppläste föregående protokoll, vilket godkändes.

 

§ 3. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Karl-Gustaf Mattsson

 

§ 4. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport från Mats Jerlström genomgicks. Behållningen är för närvarande 8139 kronor.  Styrelsen beslutade att till nästa möte inbjuda Jerlström att avge muntlig rapport.

 

§ 5. Utvärdering av sommarens aktiviteter

Styrelsen var i stort sett nöjda med alla sommarens arrangemang.

- Vårt deltagande vid sommarinvigningen av Sannabadet gick bra. Lars-Inges framträdande var klart och tydligt och bemöttes positivt

- Sommarmötet drog in 1825 kronor, varav avgick kanonskott 500 kr och en släkttavla för 200. Föreslogs att kanonskott gärna får återkomma vid varje sommarmöte

- Seminariet på Götabroskolan gick bra och utställningen på Torpkonferensens beskådades av många.

- Munkastigens invigning som regnade bort vändes ur intresseföreningens synvinkel till succé, då den avslutande samlingen kom att koncentreras till bönhuset. Kören var jättebra och eftermälet var överväldigande

- Sommarmusiken i juli blev mycket positiv då en så stor mängd av människor kom att söka sig till samlingen. Men nästa år får inte glömma att ta upp en frivillig kollekt

- Vi har sålt vykort för 182 kronor, vilket är ett bra resultat jämfört med tidigare år

 

§ 6. Utställningen Hedengren 200 år

Karl-Gustaf Mattsson redovisade vårens aktiviteter för utställningen om Hedengren 200 år. Rapport var insänd till Bilda och stöd förväntas nu i natura, förslagsvis en glasmonter för Hedengrens bibel och den gamla nattvardskalken. I höst är än så länge bara en visning inprickad, på Örebro missionsskola vecka 42.

 

§ 7. Dagledigträff i Vintrosa 5 september

Intresseföreningen har fått en inbjudan av Vintrosa missionskyrka att föreläsa om Hedengren 200 år på en dagledigträff 5 september. Men då Lars-Inge Larsson är i Stockholm den dagen och hans alter ego O G Hedengren inte kan medverka förfrågades de övriga i styrelsen att medverka. Men ingen annan än Karl-Gustaf Mattsson kunde.

Styrelsen beslutade att tillfråga Britt-Marie Arvidsson, som inte var med på mötet, att också medverka så att föreläsningen kunde genomföras

 

§ 8. Rundresa med buss i Västernärke

Förslaget om en bussresa i Hedengrens spår i Västernärke, i oktober genomgicks. Rolf Nordström är föreslagen som ciceron då han genomfört en liknande resa för några år sedan. Resan förslogs genomföras en lördag. Bussresan kostar 2750 kronor och bör täckas av minst 25 deltagare.

Styrelsen beslutade höra om Rolf Nordström ville vara ciceron och hålla i resan. Om han säger nej riktar styrelsen in sig på att genomföra resan under Torpkonferensen 2013

 

§ 9. Föreläsningar på Örebro missionsskola

Intresseföreningen har fått möjlighet att föreläsa på Örebro missionsskola i höst. Den första samlingen är en lektion torsdag 18 oktober för pastorskursen, kl. 13.00-13.40, medan den andra är 2 lektioner lördag 24 november med distanskursen, kl 13.30-14.45. Jonathan Lindner förelog att det framarbetas ett power point-program i bild, text och musik om Risebergarörelsen, som kan användas av vem som helst av oss, att användas vid olika föreläsningssammanhang.

Styrelsen beslutade att bejaka erbjudandet och föreslår Lars-Inge Larsson och Karl-Gustaf Mattsson att åta sig den första föreläsningen, medan den andra samlingen bör genomföras av fyra personer.

 

§ 10. Julkonsert

Jonathan Lindner föreslog styrelsen att genomföra en julkonsert i bönhuset. Idén är att ett musikband och en kör från kulturskolan står för sången och musiken. Förslagsvis att arrangemanget försäljs med biljetter och att Bilda arrangerar. Kanske kan Lekebergskyrkan lockas att delta och ta det som en del av sitt eget decemberprogram. Tredje advent ansågs vara en bra dag för genomförandet. Lekebergs kommun bör också engageras, och varm glögg och kaffe serveras efter samlingen.

Styrelsen bejakade förslaget och anmodade Jonathan att fortsätta med planerna.

 

§ 11. Årsmöte 2012

Årsmöte kommer att hållas i Lekebergskyrkan i Fjugesta 18 november. Exakt klockslag bestäms senare.

 

§ 12. Nyhetsbrev

Ett andra nyhetsbrev bör snarast utgå till de medlemmar som inte har tillgång till dator och föreningens hemsida. Karl-Gustaf Mattsson lovade genomföra det.

 

§ 13. TV-gudstjänsten 2013

Genomförandet av den föreslagna SVT-satsningen i Edsbergs kyrka blir alltmer osäker. Detta för att Svenska kyrkan som blir ledande för arrangemanget, står inför en så stor omorganisering i distriktet, att ett genomförande syns bli allt svårare att genomföra.

Styrelsen beslutade att invänta kyrkoherde Kristina Lindströms beslut om fortsatt satsning eller ej. 

 

§ 14. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 14 oktober kl 18.00 hos Yngve Nilsson, Vallgatan 54 i Fjugesta.

 

§ 15. Övriga frågor

- Lars-Inge Larsson berättade att föreningen förärat 60-årsjubilaren och styrelsemedlemmen Lars-Axel Nordell med 200 kronor till en ko i Afrika.

- Karl-Gustaf Mattsson föreslog att intresseföreningen till nästa år tar fram en väggalmanacka till försäljning

 

§ 16. Avslutning

Styrelsemötet avslutades efter tre timmars överläggningar och fick sedan en privat förevisning av lekrummet i källaren av unge herr Lindner.

 

Lars-Inge Larsson                                        Karl-Gustaf Mattsson

Ordförande                                                  Sekreterare