Protokoll från styrelsemöte för Intresseföreningen för Riseberga bönhus

I Riseberga bönhus 14 maj 2012

 

Närvarande:

Britt-Marie Arvidsson

Jonathan Lindner

Karl-Gustaf Mattsson

Lars Inge Larsson

Yngve Nilsson

 

§ 1. Välkommen och inledning

Lars-Inge Larsson hälsade välkommen och inledde med att berätta om sin frustration över vår tids ovilja att nå ut med evangelium till andra. Lars-Inge pekade det föredöme som Hedengren och många missionärer var, som var beredda att ge sina liv för sin övertygelses skull. Vi bad för att bli mer brinnande samt för kommande samlingar.

 

§ 2. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Karl-Gustaf Mattsson

 

§ 3. Uppföljande av föregående protokoll

Förra protokollet upplästes och godkändes efter justering av datumet för sommarmötet, som alltså är den 10 juni kl 18.00 och inget annat.

 

§ 4. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport från Mats Jerlström genomgicks. Med nöje kunde vi konstatera att föreningen har den högsta behållningen någonsin, 8025 kronor.

 

§ 5. Rapport från samtalet angående TV-sändningar på Riseberga 2013

Lars-Inge Larsson berättade om det samtal som den 10 maj utspunnit sig i arbetsgruppen för eventuella TV-sändningar på Riseberga 2013. Temat för de fyra gudstjänsterna vill gruppen ska vara ”Jesus i tid och rum” belyst i platsen och historien, klosterruinen och bönhuset, på Riseberga. Man vill att mötena går i ekumenikens tecken med lokala förmågor. Då intresseföreningen inte har en egen församling hade gruppen beslutat att låta Edsbergs församling få det fortsatta huvudansvaret för genomförandet. Kyrkoherde Kristina Lindström kommer att ta de fortsatta kontakterna med TV-producenten Johannes Söderberg. En ny gruppsamling kommer att genomföras 4 juni kl 14.00

 

§ 6. Medverkan på Sannabadets invigning

Jonathan Lindner berättade att det fanns möjlighet för intresseföreningen att medverka vid Sannabadets, i Fjugesta, sommarinvigning lördagen 2 juni. Ett digert program med flera musikgrupper kommer att genomföras med Lindner själv som konferencier. Dagen börjar kl 11.00 och pågår till sena kvällen.

Styrelsen beslutade att intresseföreningen vill medverka genom att 200-åringen Olof Gabriel Hedengren i Lars-Inge Larssons skepnad presenteras på scenen, och att övriga medlemmar delar ut flygblad om Hedengrens jubileumsår med info om sommarens aktiviteter.

 

§ 7. Sommarmötet 2012

Karl-Gustaf Mattsson presenterade sitt arbete med programinnehåll för det traditionella sommarmötet på Riseberga. Årets samling sker 10 juni kl 18.00.

 

§ 8. Seminarium på Torpkonferensen

Karl-Gustaf Mattsson presenterade ett förslag till innehåll på föreningens seminarium på Götabroskolan, midsommarafton 22 juni kl 14.00-15.30. Föreläsningen delas in i två avdelningar, den första med koncentration på Hedengren och väckelsen på Riseberga, den andra vägen fram till Torpkonferensen och vår tid. Under konferensen kommer intresseföreningens utställning ”Hedengren 200 år” finnas med i utställningshallen Stallet. Medlemmar som är villiga finnas med vid utställningen och presentera föreningen sökes.

Styrelsen beslutade att genomläsa förslaget för seminariet och inkomma med eventuella justeringar innan genomförandet.

 

§ 9. Musikkvällar i bönhuset

Jonathan Lindner föreslog att intresseföreningen genomför en musikkväll på Riseberga den 22 juli.  ”Sommarmusik på Riseberga” kommer att innehålla en instrumental samling med skilda krafter och avslutas med korv- och hamburgergrillning i parken. Föreslogs att ekonomin skulle lösas genom en frivillig gåva vid utgången .

Styrelsen beslutade att bejaka förslaget.

 

§ 10. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 17 juni kl 18.00 hos Britt-Marie Arvidsson i Fjugesta, alternativt i klassrummet på Götabroskolan.

 

§ 11. Övriga frågor

- Britt-Marie Arvidsson meddelade att Palm & Gyll var beredda att ställa en buss till förfogande för intresseföreningens planer att genomföra en bussresa i Hedengrens fotspår i höst. Förslag ställdes att resan blir den 11 augusti Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet och återkomma om innehållet för resan

 

- Lars-Inge Larsson meddelade att en invigning av Munkastigen kommer att genomföras på Riseberga 25 juni. Regionförbundet, Länsstyrelsen och flera föreningar kommer att medverka i en rundvandring under dagen, och kvällen avslutas med en stor körkonsert i Riseberga amfiteater. Möjlighet finns för intresseföreningen att medverka.

Styrelsen beslutade att bejaka medverkan i invigningen.

 

- Styrelsens gav Lars-Inge Larsson i uppdrag att kontakta studieförbundet Bilda och fråga om de vill vara medarrangörer i intresseföreningens alla sommarprogram.

 

- KG Mattsson meddelade att föreningen nu ökat till 47 medlemmar.

 

§ 12 Avslutning

Då styrelsen efter två timmars överläggningar frös väldeliga i det råkalla bönhuset, avslutade samlingen tacksamt.

 

 

 

Lars-Inge Larsson                                                                                 Karl-Gustaf Mattsson

Ordförande                                                                                            Sekreterare