Omdömena om bönhuset växlade med åren

Olof Hedengren i Stockholm, sonson son till Olof Gabriel, har skickat in två intressanta tidningsklipp från den tid Risebergarörelsen var aktiv. De talar sitt tydliga språk, ris följdes snart av ros.

 

Blekingeposten 7 augusti 1857 

Örebro. Härom berättar Nerikes Allahanda för den 29 juli: Brukspatron Hedengren, en nitisk och, som det af hans festförwandier påstås, högt begåfwad förkunnare af de nya läror, hwilka, tyvärr, på sednare åren wunnit en mer än betänklig utspridning inom wårt land, har, efter hwad bekant är, på Riseberga för ett par år sedan låtit uppföra en kyrkobyggnad, egentligen beräknad för godsets underhafvande, men som äfwen besökts af andra ”wäckte” från kringliggande bygder.

Herr Hedengren , hwilken aldrig saknat åhörare, emedan han är en eftersökt predikant, men som förmodligen trott att deras antal betydligt skulle förökas, om han i sin kyrka kunde erbiuda hwad numera sällan fattas i någon af wåra landskyrkor, nemligen orgelmusik, har derföre gått i författaing om anskaffandet af ett orgelwerk, bygdt af direktör O. Nygren, hwilket Söndagen den 19 Juli högtidligen invigdes, och för dagen spelades af herr Manteli, organist  i Jacobs församling i Stockholm, i närwaro af en så talrik samling åhörare, att, efter hwad vi hört uppgifwes, kyrkan ej på långt när förmådde rymma dem alla.

Wilken höjd af bildning skulle det swenska folket icke kunna nå, om man med lika ifwer arbetade på dess upplysning och lika litet skydde några uppofringar derför, som läseriets befordrare nu gör för att sänka det i öfwertro och widskepelse, med derifrån oskiljaktligt mörker!

 

Göteborgs weckoblad 25 juli 1878

 

Bref från Nerike (Till O.W)

Riseberga, beläget på en temligen hög afrundad kulle, beväxt med flera slag af barr- och löfträd, är ett bland de vackraste ställena i det bördiga och äfven delvis vackra Nerike. Huru mycket lekamligt och andligt godt har icke från detta Riseberga kommit åtminstone Nerike till del genom den för några år tillbaka hemgångne pastron O. Hedengren. Ett af de verk, genom hvilket han talar ändock han är död, är det stora vackra bönehus, som han uppbyggde, och hvari han sjelf med lif och värme i anda och kraft, för stora skaror och förkunnade det eviga lifvets ord, Jesu Kristi evangelium, till oräkneliga menniskors frälsning och salighet. Icke utan djup rörelse kan man i minnet återkalla den älsklige mannens lif och verksamhet. O hvad Guds nåd dock kan uträtta, der hon obehindrat får verka!

Här vid Riseberga skulle den 14 juli hållas missionsmöte i bönehuset. Men fastän detta med sina 2:ne läktare är ganska rymligt, kunde dock antagas, att det ingalunda skulle kunna  rymma alla de väntande mötesbesökarne. Derför måste vi anhålla hos Honom, som råder öfver himmel och jord, att det måtte tillåtas oss att äfven vara i det stora templet, hvars hvalf är den sköna himmelen.

En skara menniskor af kanske mellan 3 à 4 tusen, hade hit nu samlats för att höra lefvande Guds ord. Mötet började kl 3 e.m. med predikan öfver Matth 15:1-20 af lektor Elmblad. Derfter samtalades öfver tvenne af de för mötet uppsatta frågorna, af hvilka den första var: ”Hvilka äro hindren för och vid menniskors omvändelse  till Gud, och huru skola de öfvervinna?” och den andra: ”Hvad hafva vi att lära af 1 Joh 3:10 och Rom 8:9?” Efter frågornas behandling, höll pastor E. Beckman från Wiby missionspredikan öfver ps 93 och reseombudet Odell afslutade mötet med predikan öfver ps 99, Sånger afsjöngos af väl öfvade sångkörer.

Så hade då Herren låtit mötet hållas i ett det skönaste och härligaste väder under en nästan molnfri himmel. Vederqvickte till sin ande återvände många med glädje till sina hem, styrkte och fröjdande sig i hoppet om att snart få deltaga i det stora sabbatsmötet derofvan, der de skola vara lika Herren Jesus och se Honom såsom Han är.”

G Waern

"Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar."

                                     Psalm 90:14

Almanacka 

Oktober

Bönhuset stänger för säsongen

November

10/11 kl 18 Styrelsesammanträde hos Jonatan Lindner

19/11 kl 15-18 Årsmöte på Ostbiten i Östra Granhammar, Fjugesta 

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att bli medlem för 100 kr/år. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

 

Senaste protokollet

Här kan du se protokoll från styrelsens senaste sammanträde 

 

Öppet i bönhuset

Riseberga bönhus har öppnat för sommaren. Välkommen in, nyckeln sitter i låset.

 

Nu spelas även Lina Hedengren 

Under lång tid har Lars-Inge Larsson åkt runt och gestaltat Olof Gabriel Hedengren. Nu har han fått hjälp av "sin fru" Lina, Jenny Young Zayed.

För den som vill uppleva en föreläsning om personerna, eller paret Hedengren och Risebergarörelsen kan meddela dem. Föreläsningarna är i teaterform och är 30-60 minuter långa, allt efter behov.

Ring Lars-Inge 019-581566 eller Jenny 076-1615862

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

 

Dagens andakt! 

Klicka här så kan du längst ner på Kyrktorgets sida om Riseberga bönhus lyssna på Andaktsboken Bibelvis

 

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 24 september 2016 är det totala antalet 26.862 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      7000 besök 

 

Gunnar Hjort spelar i bönhuset

En filminspelning från augustikonserten i Riseberga bönhus finns utlagd på youtube. Det är gitarristen Gunnar Hjort som spelar sin egenkomponerade låt "Smeraldinas polska".

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Förklara gamla ord

Här kan du se bilder av några av föremål i Olof Gabriels bouppteckning. Hjälp oss gärna att leta reda på förklaringar till ålderdomliga ord. Vad och hur användes de? Hur såg de ut? Bifoga gärna en bild om du har. Och är man en i släkten Hedengren kanske man kan hitta någon av prylarna i sitt eget hem?

19 november

Årsmöte med ostprovning

Intresseföreningens årsmöte kommer i år att hållas på Gårdsmejeriet Ostbiten, en halvmil nordost om Fjugesta. Detta i anledning av att Olof Gabriel Hedengren under 1800-talet bedrev en omfattande osttillverkning på närliggande Riseberga. Samlingen sker lördag den 19 november kl 15.00-18.00 och anmälan krävs för att få vara med.

Förutom en kortare historia om osttillverkning förr i tiden kommer vi att få höra gårdsmejeriets ägare, Karin Strömberg, berätta om ostproduktion i dag samt verksamheten på gården.

Ostbiten verkar för lokal tillverkning, och förvandlar mjölk från sina kor, får och angoragetter, till unika ostar, fil, yoghurt, grädde och smör. Vilka säljs till livsmedelsaffärer och restauranger i Närke, samt privatpersoner som besöker gårdsbutiken. Därefter följer ostprovning, kaffeservering samt årsförhandlingar. Möjlighet finns också att köpa gårdens ekologiska ullgarner från egna får & angoragetter

Redan Olof Gabriel Hedengren hade på sin tid kontakter med ägarna i Östra Granhammar, en gård som inte ligger så långt från Riseberga. Hans egen osttillverkning kom främst att handla om holländsk kumminost, något som han sålde med stor framgång i både Sverige och utomlands.

 

Välkomna på årsmötet!

 

Arrangemang: Intresseföreningen för Riseberga bönhus årsmöte

Plats: Gårsmejeriet Ostbiten, Östra Granhammar 164, 71991 Vintrosa

Hemsida: www.ostbiten.se

Dag: Lördag 19 november

Tid: kl 15.00-18.00

Anmälan till: Karl-Gustaf Mattsson, tel 019-575028 eller e-post karlgmattsson@gmail.com

 

Hitta till årsmötet

Från örebro och Karlskoga på E18 mellan Örebro och  Karlskoga. Avfart 108 svänger du av mot Tysslinge/Folkavi. Följ sedan skyltning mot Folkavi (Första avfarten i rondellen och sedan vänster vid Shell/Sannakroa). Kör ca 5 km sväng sedan höger vid skylt "Granhammar". Följ vägen ca 3 km så ligger gården på höger sida, markerad med en mjölkpall och skyltar!

Från Kumla kan man köra över Vallersta och komma ut vid Täby.(Man kör alltså rakt över gamla E3an vid Shellmacken i kumla och följer vägen till Täby ) Kör mot Örebro förbi Täby kyrka straxt efter kyrkan svänger man vänster mot "Råberga". Följ vägen tills du kommer till en T-korsning. Sväng mot Fjugesta och sedan kommer skylten till höger mot "Granhammar" efter bara ca 100 meter. Efter svängen följer du vägen i ca 3 km då ligger gården på höger sida markerad med en mjölkpall och skyltar!
 
Från Fjugesta. Sväng väg 204 höger/vänster vid skylt Fjugesta N(beroende från vilket håll ni kommer), tag sedan vänster mot Knista. Sväng av höger förbi Knista Kyrka mot "Granhammar" och håll sedan vänster efter bron. Efter ca 3 km ligger gården på vänster sida markerad med mjölkpall och skyltar!
 
 

 

7 september: 

Slutet gott i facklors sken

Nunnespel och läsarmöte avslutade säsongen på Riseberga    Foto: Nerikes Allehanda

Över 200 personer sökte sig till Riseberga en vanlig vardagkväll, onsdag 7 september. För att delta i läsarmöte i bönhuset samt lyssna på konsert i klosterruinen.  

Säsongsavslutningen på Riseberga med ”I facklors sken” samlade över 200 personer. Det blev så många att Risebergatårtan inte räckte till alla. Men det var glada miner ändå.

Livsfrågor berörde

Samlingen började denna gång i bönhuset, där den församlade skaran fick höra Karl-Gustaf Mattsson berätta husets historia. Därtill sjöngs ett antal sånger som ofta förekom i bönhuset när väckelsen där begav sig, exempelvis Carl Olof Rosenius ”Var jag går i skogar berg och dalar” samt Lina Sandell-Bergs ”Tryggare kan ingen vara”. Det blev rena läsarmötet och folk tycktes berörda av innehållet. Några kom fram efteråt och ville fortsätta samtala om livets mening. Frågor som ju både godsägare Olof Gabriel Hedengren och de fattiga och hårt arbetande torparna en gång haft anledning att fundera på.

Säregen ljussättning

Efter samlingen i bönhuset vandrade man ner till klosterruinen där Riseberga Revidiva tog över med ett digert program. Här gavs sång av nunnekören och systrana Lysén, gitarrspel av Gunnar Hjort och skådespel av storbonden Jansson, abbedsissan Elisabeth och klostrets infirmaria (sjukhuschef) Wivianne Högman. Kvällsmörkret sänkte sig sakta över platsen och den fina ljussättningen gav en högst säregen känsla över innehållet. Dock blev klosterspelet kanske i längsta laget, efter en timme var det tämligen kallt på Riseberga och många frös. Ändock stannade alla tappert kvar till klockan 21.30.

Profanare årsmöte 

Bönhuset står öppet till början av oktober för den som vill åka dit. Nästa samling med Intresseföreningen för Riseberga bönhus är årsmötet i november. Denna gång planeras innehållet bli mer profant än tidigare. Vi ber att få återkomma om tid, plast och ämne.

 

 

31 augusti:

Nattvard och bön

Ett 40-tal personer sökte sig till det ekumeniska bön- och nattvardsmötet i bönhuset 31 augusti. De flesta från Lekebergskyrkan, men även från andra församlingar i bygden. Några tillfälliga besökare ända från Kongo i Afrika. Conny Bohman i intresseföreningen höll i ledningen. 

 

 

17 juli: 

Bön i bönhus och egen kammare 

Över 80 personer sökte sig till sommarmötet i bönhuset 17 juli. Av gästboken att döma kom de flesta från Närke, men även andra mer långväga, från Uppsala och ända bortifrån Frankrike.

Anders Bergh och Lars-Axel Nordell från Örebro stod för sången och musiken. Eva Jacobsson från Kumla spelade tramporgel. Lars-Inge Larsson hälsade välkommen och berättade historien bakom bönhuset.

 

Be till Gud i det fördolda

Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen, blev denna kväll även kreatör för de församlade. Menigheten fick inte sitta helt overksamma i mötet, utan Berit utformade frågor som hon uppmanade folk att kort samtala om i mötet. Huvudinnehållet i predikan kom att handla om bön. Vad kunde väl passa bättre att predika om i ett bönhus? Berit talade omkring Matteus 6:6 där Jesus uppmanar oss att bedja i det fördolda, att söka avskildheten i vår vardag: ”Gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, löna dig”. Berit tog liknelser från fartyg och båtkölar.
-Det är seglen man ser på en båt, inte kölen. Men ändå har bottenstommen betydelse för att båten skall kunna segla. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Likaså är det med bönen, vår dolda bönegemenskap med Gud har betydelse när vi gå ut och möter människor.

Kollekten i mötet slutade på 4375 kr som oavkortat gick till Oasrörelsens arbete, och efter samling blev det medhavd fikakorg i gröngräset utanför bönhuset. 

 

 

6 juni: 

Sverigebön på nationaldagen

Församlingar runt om i Lekeberg genomförde på nationaldagen 6 juni en särskild bönesamling i Riseberga bönhus. Ett 40-tal personer deltog. Samlingen anordnades av Sverigebönen, ett nationellt nätverk för kristna i Sverige. Under nationaldagen kom bön ske på 216 av landets 290 kommuner. Man bad för vårt land för människor och konkreta behov inom alla samhällsområden; utbildning, politik, näringsliv media, kultur, familjen och kyrkan.

 

 

29 maj:                                               

Solig vårkonsert i bönhuset  

Musikanterna förevigas före konserten. 

Drygt 150 personer kom 29 maj till bönhuset för att lyssna på musik av sångerskan Anna Stadling och hennes man Pekka. Och väl var ju det, eftersom vädret till börja med inte alls såg särskilt lovande ut, denna bistra gråväderdag.

Klockan 15 vräkte regnet ner över Risbergabygden. Fikaansvariga Conny, Astrid och Britt-Marie trodde nog ett tag att konserten skulle tvingas avbrytas. Men efter bara någon timme upphörde skvalandet och framåt starten vid 18-tiden tittade solen åter fram bland molnen. Folk strömmade till och fyllde både första våning och läktarna. Åldrarna var blandade.

Första kvarten spelade Jonatan Líndner med kapellmedlemmarna  Per-Emil Jakobsson och Joanna Lysén, och avlöstes sedan av Anna och Pekka. De satte snart färg på konserten med en mycket god stämning, stundtals fick de även med sig alla i bönhuset att sjunga med i några låtar. Anna och Jonatan Lindner duettade sången ”Prinsessan vår”, vilken finns med i Jonatan och kapellets debut-ep ”Skuggan”. För en tid sedan utlagd på Spotify. I pausen värmde kaffe och solskenet och för den hungrige fanns grillad korv och fikabröd.Andra avdelningen fortsatte Anna och Pekka sjunga sina låtar, till en alltmer nöjd publik. Det blev flera följdlåtar innan konserten tog slut vid 21-tiden. Alla tycktes hinna ut till sina bilar innan regnet åter drog in över Riseberga.