Redigering av roparfilmen är igång

Redigeringen av filminspelningen ”Barfota rop” som spelades in på Riseberga i somras är i full gång. Grovredigeringen kommer att vara klar i oktober. Därefter fortsätter finredigeringen och man tror att filmen ska vara klar för visning våren 2019.

Filmmusik håller nu på att skapas, till vilket man har anlitat en dramakompositör.

Distributionen är ännu inte klar, men målsättningen är att nå ut till barn och familjer i Sverige och man hoppas på att någon av de större TV-kanalerna kan bli intresserade att sända filmen

-Men för detta krävs hög kvalité och att goda kontakter skapas. Alla utgifter från i somras är täckta, men för att färdigställa filmen behövs ytterligare ca hundratusen kronor, säger regissören Maria Viklund

Filmteamet letar nu efter sponsorer. För dig som vill stödja filmprojektet går det att sätta in pengar på Swish 123 270 02 43 eller Bankgiro: 5268-6961. Kontakt genom Maria Viklund, maria@barfotarop.se

Se även hemsidan www.barfotarop.se

 

Intresse för första nattvardsföreningen

 

En rad personer som är ättlingar till medlemmarna i Riseberga nattvardsförening har hört av sig till oss. Kanske det kan intressera fler forskare kring Sveriges första  nattvardsförening?

Jimmy Lundin - Musiklärare på Karlskoga folkhögskola, forskar på sin farfars farfars mor Regina Fröberg som var medlem nr 116 i Riseberga Nattvardsförening.

Kerstin Nilsson Lundell i Kumla är ättling till Per Johan Larsson (morfars far), nattvardsmedlem nr 113. Per Johan var hemmason från Frösvi i Edsberg, en gård som han senare övertog. Per John var en flitig kyrkbesökare, men fick till slut nog av oredan kring nattvardsbordet i Edsbergs kyrka. Prästerna brydde sig inte om att folk var fulla eller ens trodde på Gud när de tog emot nattvarden. Desutom rådde en viss orättvisa i kyrkan. Endast bönderna tilläts sittplats, medan drängar och pigor fick stå. I Riseberga bönhus gjorde man inte skillnad på folk. Per Johan ville ha en sluten nattvard, ledd av troende präst och sökte sig därför till Riseberga 

Krister Johansson, medlem i Ebeneserförsamlingen i Binninge, har berättat att hans morfars farfars far Karl Johan Kvist, ofta gick till Riseberga bönhus

Sten Norell berättar att hans förmoder Christina Johanna Hane, medlem nr 8, gift med Anders Berggren. emigrerade till USA, där de bosatte sig i delstaten Kansas. De finns enligt Arkiv Digital inskrivna i en församlingsbok i McPehrson New Gottland Covenant Church.

Här kan du läsa mer om nattvardsföreningen

 

 

Öppet medlemskap

Istället för en bestämd årsavgift gäller från och med i år öppet medlemskap i Intresseföreningen för Risberga bönhus. Det innebär att medlemsavgiften är frivillig och beloppet valfritt.  Den kan betalas i samband med någon kollekt vid sommarens olika arrangemnag i bönhuset. Rösträtt har därmed alla som vet att de betalat i någon samling. Allt detta för att det blivit för betungande för den lilla styrelsen att hålla reda vem som betalt vad och när och hur.

Text: KG Mattsson

"Lova Heerren min själ, och förgät icke vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister..."

                                     Psalm 102:2-3

Bönhuset har stängt för säsongen och öppnar åter i vår

Vill du ändå besöka bönhuset i vinter kontakta Urban Bergström, ägare till Riseberga, eller någon i Intresseföreningens styrelse

 

Senast införda artiklar

 

Lina Hedengrems förfäder
Olof först på Mont Blanc
Kyrkboken avslöjar
Samtida berättar
Betyg från artilleriet
Osttillverkningen
Riseberga efter 1870
Husandakter

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att ge en frivillig gåva. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risbergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 019-581566 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 10 november 2018 är det totala antalet 38.366 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      6400 besök 

2016      6000 besök

2017      6300 besök

 

Filmer från bönhuset utlagda på Youtube. Inom parentes, antal besökare juni 2018

Läsarsånger från Riseberga (3271)
Anna Stadling (1230)
Historien om bönhuset (1009)
Tomas Andersson Wij (812)
Lars-Inge Larsson predikar (592)
Sommarmöte i bönhuset 2014 (514)
Jonatan Lindner sjunger (430)
KG Mattsson informererar (407)
Gunnar Hjort spelar i bönhuset (403)
KFUM-kören sjunger (315)
Espressokören från Knista (204) 

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

       Olof Gabriel Hedengren 1854

De sista protokollen 

De sparade protokollen från Riseberga missionsförening under 1800-talet är få. Bara några enstaka finns bevarade på Arkivcentrum i Örebro. Där har vi hittat protokoll för året 1881-1894  

Driften av Riseberga gård sköttes 1881-1886  av Johannes Hedegren (son till Olof Gabriel Hedengren) De sista åren bedrevs en diger verksamhet i bönhuset, särskilt en stor söndagsskolverksamhet. Efter Johannes försäljning av gården 1886 flyttades missionsföreningens verksamhet till Brännebacken på granngården Wägers ägor. Där fortsatte föreningen dock en tynande tillvaro och upphörde omkring 1931. En stor del av medlemmarna hade emellertid redan 1887 övergått till det då livskraftiga Helgelseförbundet.

 

 

Protokoll hållet vid Riseberga missionsförenings sammanträde i Missionshuset vid Riseberga den 7 januari 1881, då af föreningen val företogs, till nedanstämde sysslor och befattningar. 

§1) Ordförande P.J. Andersson i Boo, och vice ordförande P. E. Larsson i Fjugesta

§2) Att hafva tillsyn och vård öfver Missionshuset, så att det i sin helhet må vidmakthållas, och då brister eller reparationer förekommer, draga försorg om dess afhjelpande Herr Patron J. Hedengren. L. A. Qvarforth, Trädgårdsmästaren Andersson, Erik Ersson i Hyttinge och P. J. Andersson i Boo.

§3) Till revisorer att granska förra årets räkenskaper, Herr Patron J. Hedengren, Fanjunkare Gransten och P. E. Larsson i Fjugesta.

§4) Till auktionsförrättare, Kassaförvaltare och uppköpare af materieler för arbetsföreningens behof Gustaf Persson i Via.

§5) Till biträden, att af de närmast boende uppbära auktionsmedel Fredrik Karlsson i Vången, Anders Ersson i Stenåsen, Fanjunkare Gransten, Rättare Julin och August Olsson i Wia.

§6) Att med namnteckningslistor stå tillhanda de personer som vilja teckna sig såsom medlemmar af missionen, Fanjunkaren Gransten, Rättaren Julin, August Olsson i Wia och Anders Ersson i Stenåsen

§7) Att vid prediko- eller bönetillfällen uppbära kolläkten, efter tur, Herr Patron J. Hedengren, L. A. Qvarforth och Erik Jansson i Qvisserud

§8) Att med bön och Guds ords läsning närvara vid arbetsföreningens sammanträden, Fanjunkare Gransten och Per Näs hvilka derom turas.

P. J. Andersson

 

 

Riseberga den 17 mars 1881 beslöts utlemna af den gemensamma kassan Femtio kronor för året, för söndagsskolans behof. Reseombudet Lindberg eller Beskow resa till Riseberga bekostas af föreningen.

P. J. Andersson

 

 

Protokoll hålet vid Riseberga Missionsförenings sammanträde vid Riseberga den 19 maj 1881

§1) Uppå framställning af Missionens afdelning i Sörby beslöts; Att i den händelse (en möjlig blifvande) Kyrkostämma och för så lång tid som en möjligen blifvande, medgifver Sörby Mission rätt att för sina ändamål begagna skolsalen i Sörby, skall Missionen tillhörige skolsal och lärarinne bostad vid Riseberga fortfarande hyresfritt upplåtas åt Edsbergs församling att för dess skola i Riseberga begagna.

§2) Till justeringsmän utsågs Herr Patron J. Hedengren och L. A. Qvarfordth.

P. J. Andersson

 

 

Protokoll hållit vid Riseberga på skolsalen den 10 december 1881, sammanträde med Riseberga missionsförening, då dervid beslöts om skolfests hållande med eller för söndagsskolans barn, och utsågs för ordnandet af festen nedannämnde personer; Soldat Ek ordnar och anskaffar julgranar, marschaller med mera som hörer till belysningen.

Anna från Nästorp, ordnar och tillser att barnen får en liten välfägnad, och dervid har att påräkna biträden af Maria från Nästorp, Carolina från Qvisserud, Emma Nilsson från Sörby och Johanna Bjurström.

Såsom premier till barnen bestämdes; 1 skrift på 5 öre, och 1 kort till hvarje barn, och skulle korten tagas af en sorts nya kartor som innehåller 23 a 28 kort och detta anskaffas af Andersson i Boo.

Erik Jonsson iu Qvisserud anskaffar bullar, pepparkakor och karameller.

Patron J. Hedengren anmodar Skolläraren Dahlstein att hitkomma på festen.

Rättaren Julin och Elefven Pettersson mottages och ordnar barnen då de komma

 

Årsmöte i januari 1882 i missionshuset

- Trädgårdsmästaren Andersson eldar i missionshuset den kallare årstiden och bör till hans uppmuntran en kollekt upptagas på nyårsdagen (1885 lät man hugga ved för eldning av missionshuset

-En fattigbjudning ordnas i missionshuset vid Riseberga Trettondagsafton

 

Styrelsemöte 18/6

-Planering av söndagsskolfest. Frågan ställdes om man kan ordna en söndagsskolfest på Riseberga, liknande den som anordnades i Örebro för några år sedan? I planering för söndagsskolfesten ordnades beklädnaden (björkris) i bönhuset. Utsågs 4 män, 3 kvinnor. För serveringen utsågs 8 kvinnor

 

Årsmöte  9/11 1885

- Beslöts att missionsföreningens styrelse skall utgöras av elva män

- Till söndagsskolföreståndare intill 1886 års slut valdes L. A. Qvarfort och Fredrik Carlsson Vången.

- Till lärare och lärarinnor jemte Qvarfort valdes Aug Nordstrand, lärlingen Nordmark, Lotta åkansson, Maria i Nästorp och Gustaf Jakobsson saMTR eLIN Håkansson, Maria i Nästorp  och Gust. Jakobsson samt Elin Hedengren

- Till lärare och lärarinnor jämte Fredrik Carlsson valdew Ek, Anders i Nyängen, Karl Pettersson , Utsikten, Erik Jonsson i Fjugesta, Lovisa Svensson och Anna i Nästorp

- Syförening  - föreståndare var Elin Hedengren och Augusta Kihlstedt

- Beslöts att predikanten Kringelbach, Göteborg, skulle kallas att leda möten vid Riseberga i november månad

- Beslöts att kalla missionären Anders Svensson till missionsmöte trettondagen, eller annan dag av julhelgen

- Beslöts att missionsföreningens medlemmar skulle låta anteckna sig åt en lista hos ordföranden, samt de som ville förbinda sig till att ge en kollekt till varje andaktsstund i Riseberga Missons- eller bönhus. En söndag i månaden skall kollekt för ytter missionen upptagas, samt i allmänhet alla helgdagar

 

Till predikanter under 1886

- 1 söndagen i udda månad: Aug. Carlesson, i jemna Per Larsson Via och Hedengren

- 2 söndagen i udda månad pastor Beckman, i jemna Aug. Carlesson

- 3 söndagen Funcke

- 4 söndagen pastor Kihlstedt

- 5 söndagen skollärare Bergström

Alla dessa predikanter utom Funke och Bergström voro närvarande eller hade under dagen varit vid Riseberga och lovade att efterkomma Missionsföreningens önskan

 

Föreningen önskade under året hålla möten för

- Yttre Missionen på Trettondagen och Midsommardagen

- Söndagsskolfest Annandag jul och andra söndagen i juli

 

Kilhstedt undertecknade protokollen fram till 1886

 

Styrelsemöte 21/11 1885

- Kringelbach som predikat i missionshuset 18 och 23/11 skulle få 20 kr i reseersättning. Dessutom fick han del av auktionsmedel och kollekter, och det som fattades genom frivillig anskaffning

- Man kallade Israelmissionären Wulff, och man ville ge kollekt till judemissionen

 

Styrelsemöte  3/12 1885

- Beslöt att hålla 2 bönemöten i veckan i missionshuset eller dess grannskap, och skulle Hedengren eller Kihlstedt leda dessa möten

- Två lampor skulle inköpas och hängas på vardera sidan om katedern. Två lampor i bönhuset skulle rapareras

 

Styrelsemöte 15/12 1885

- Planering av julfest. Till festen skulle anskaffas 2 små ljus, 3 st kaffe, 6 socker, 150 bullar, 150 pepparkakor, 150 rutor, 150 äpplen, 150 textböcker, 150 blomsterkort, 2 julgranar skulle huggas av Per Näs och kläs av trädgårdsmästare Andersson samt tändas av soldat Ek, kaffekokning skulle ombesörjas av Anna Sofia vid Björka, serveringen av söndagsskollärarinnorna Hanna Qvartfordt och Hanna Andersson, anskaffamde av kaffe, socker och bullar samt koppar av Per Larsson i Via, textböcker, blomsterkort, ljus och papper skulle hemköpas av smeden Qvarfort. Bestämdes av kollekterna på juldagen och annadagjul skulle upptas till festen

 

Styrelsemöte 14/ 1886

-Till festen åtgick

Till kaffe, socker och bullar                                                13 kr

Textböcker och blomsterkort                                             20,75 k

Ljusen                                                                                     1, 80 kr

Äpplen                                                                                    1,50 k

Summa                                                                                   37,05 kr

 

Deruti inkomna medel

Ur missionskassan                                                                25 k

Kollekt                                                                                    0, 39

Dito                                                                                         4,16

Dito                                                                                         0,85

4 textböcker försålda                                                                                       0,42

5 dito                                                                                       0,55

4 dito                                                                                       0,40

Insamling genom Anders Andersson Nyängen               1,25

Från Näs                                                                                 0,40

Skönk                                                                                     0,50

Kollekt vid sammanträde                                                   3,15

Summa                                                                                   37,07 kr

 

 

Medlemmar i Riseberga missionssföreningen 1881-1885

Andersson, A. trädgårdsmästare, tillsyningsman för missionshuset 1881, tillsyningsman för missionshuset, eldare, ansvarig för söndagsskolsfest 1882, styrelseledamot 1885

Andersson, Hanna, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Andersson, Mina, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Andersson, Carl i Nästorp, tillsyningsman för missionshuset 1882, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Andersson, P. J, i Boo, ordförande i föreningen 1881-1882, tillsyningsman för missionshuset, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Anna från Nästorp, ansvarig för söndagsskolsfest 1881

Bjurström, Johanna, ansvarig för söndagsskolsfest 1881

Carlsson, Anna i Nästorp, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Carlsson, Maria, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Carolina i Qvisserud, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Ek, soldat, ansvarig för söndagsskolsfest 1881

Eriksson, Carolina, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Ersson, Anders i Stenåsen, auktionsbiträde 1881-1882, skötte medlemsmatrikel 1882, styrelseledamot 1885

Ersson, Carl, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Ersson. Erik, i Hyttinge, tillsyningsman för missionshuset 1881

Gransten, C. W. fanjunkare, revisor i föreningen 1881, auktionsbiträde, skötte medlemsmatrikel, bibelläsare och förebedjare 1882, revisor, auktionsbiträde, bibelläsare, förebedjare och styrelseledamot 1882

Gransten, Lovisa, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Hedengren, Johannes, patron, revisor i föreningen, tillsyningsman för missionshuset, kollektör, justeringsman, ansvarig för söndagsskolsfest 1881, vice ordförande 1882, tillsyningsman för missionshuset och kollektör 1885, ordförande, styrelseutskott 1885

Håkansson, Lotta, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Jonsson, Erik i Qvisserud, kollektör 1881, ansvarig för söndagsskolsfest, kollektör 1882, styrelseledamot 1885

Julin, madam, ansvarig för söndagsskolsfest 1882, styrelseutskott 1885

Julin, rättare, auktionsbiträde, sköta medlemsmatrikel, ansvarig för söndagsskolsfest 1881, auktionsbiträde 1882

Karlsson, Fredrik i Vången, auktionsbiträde 1881-1882, styrelseledamot 1885

Kihlstedt, C. J. A., pastor, vice ordförande 1885

Larsson, Elef på Riseberga, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Larsson, Lars i Via, ansvarig för söndagsskolsfest 1882

Larsson, P.E. i Fjugesta, vice ordförande i föreningen, revisor 1881 

Larsson, Per i Via, styrelseledamot 1885

Maria från Nästorp, ansvarig för söndagsskolsfest 1881

Nilsson, Emma från Sörby,ansvarig för söndagsskolsfest 1881

Nordstrand, Aug. styrelseledamot 1885

Näs, Per, bibelläsare och förebedjare 1881-1882, styrelseledamot 1885

Olsson, August i Wia, auktionsbiträde, sköta medlemsmatrikel 1881

Persson, Gustaf i Via, auktionsförrättare, kassaförvaltare och uppköpare i föreningen 1881-1882

Pettersson, Elefven, ansvarig för söndagsskolsfest 1881

Qvarforth, L. A. tillsyningsman för missionshuset, kollektör, justeringsman 1881, revisor, kollektör 1882 styrelseledamot, tillsyningsman för missionshuset, styrelseutskott 1885 

Tillresande

Beskow, reseombud 1881

Dahlstein, skollärare, talare på söndagsskolfest 1881

Lindberg, reseombud 1881

 

 

 

Korta utdrag av protokoll 1886-1888 

- 15/6 1886 för att rådgöra angående flyttning av missionsföreningens hus. Inget beslut togs.

- 21/6 1886 åtgärder inför flytten

- 30/9 1886 Fru Lina Hedengren och sterbhusdelägarna efterskänker missionsföreningen skuld för missionshuset på 1568 kr 65 öre – beslutades genom lottkastning att huset skulle flyttas åt öster i Karlstorps hage eller där i närheten

- 7/12 1886 årsmöte

- 17/12 1886 platsen för missionshuset hade man funnit på Wägers egor vid landsvägen nedanför Brännebacken och hade av ägaren givits bifall till försäljning av tomten för 50 kr, dvs 15 famnars bredd och 15 famnars längd

- 17/1 1887 beslut om flyttning

- 25/1 1887 beslut att nya missionshuset skulle bestå av endast en våning, nämligen den nuvarande övre

- 11/3 1887 G Persson i Via, L. A. Qvarfort och några till motsatte sig lottkastningen 30/9 1886 då man ansåg platsen helt olämplig.

- 14/3 1887 Röstningen om missionshuset skulle flyttas till Brännebacken eller ej gav 14 för och 4 emot

- 6/4 1887 Lars Erik Larsson åtog sig att uppföra missionshuet med tillhörandew vedlass, brädfodring, murning, veranda och glasens insättning i fönstrena

- 26/5 1887 beslöts att invigning av missionshuset skulle ske 19 juni. Som prediknater skulle kallas Johannes Hedengren, Funke, Aug. Carlesson och Per Larsson i Via

- 6/6 1887 beslöts att syföreningens arbeten skulle försäljas

- 30/6 1887 Eriksson skulle få betalt för byggning av veranda

- 3/9 1887 lagfart ordnades på hjuset

- 3/11 1887 beslutade om predikanter som skulle kallas

- 9/12 1887 årsmöte – ordförande för ett år till Kihlstedt

- 24/2 188 missionshuset brandförsäkrades

- 16/7 1888 småärendeen om predikanter

- /8 1888 om predikanter

- 20/10 1888 predikmanter nästa år – sista gången Kihlstedt undertecknar

 

Protokoll som finns på Arkivcentrum, men ännu ej är genomgångna

-          2/12 1889 

-          28/12 1889

-          3/6 1890

-          17/8 1890

-          27/12 1890

-          7/2 1891

-          12/12 1891

-          31/12 1891

-          8/1 1894

 

Fram till 1 april 1931 skrivs protokollen med en ganska darrig stil . I styrelsen sitter då en Onberg och Fredrik Karlsson Käxe. Kollekt skickade de till Helgelseförbundet